Päätöslauselmaesitys - B9-0165/2023Päätöslauselmaesitys
B9-0165/2023

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS sortotoimien jatkumisesta Valko-Venäjällä, erityisesti Andrzej Patšobutin ja Ales Bjaljatskin tapauksista

8.3.2023 - (2023/2573(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Petras Auštrevičius, Nicola Beer, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Karin Karlsbro, Ramona Strugariu, Róża Thun und Hohenstein, Hilde Vautmans
Renew-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0164/2023

Menettely : 2023/2573(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B9-0165/2023
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B9-0165/2023
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B9‑0165/2023

Euroopan parlamentin päätöslauselma sortotoimien jatkumisesta Valko-Venäjällä, erityisesti Andrzej Patšobutin ja Ales Bjaljatskin tapauksista

(2023/2573(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Valko-Venäjästä,

 ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen sekä kaikki muut ihmisoikeusyleissopimukset, joiden osapuoli Valko-Venäjä on,

 ottaa huomioon 21.–22. lokakuuta 2021 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät,

 ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Josep Borrellin 25. maaliskuuta 2021 annetun julkilausuman Valko-Venäjän puolalaisten liiton maalittamisesta, 17. tammikuuta 2023 annetun julkilausuman oppositiojohtajien ja toimittajien oikeudenkäynneistä ja 3. maaliskuuta 2023 annetun julkilausuman Ales Bjaljatskille ja muille ihmisoikeuksien puolustajille langetetuista tuomioista,

 ottaa huomioon 7. lokakuuta 2022 annetun Euroopan ulkosuhdehallinnon tiedottajan julkilausuman riippumattomien tiedotusvälineiden edustajia vastaan annetusta tuomioistuimen päätöksestä,

 ottaa huomioon Valko-Venäjän ihmisoikeustilannetta käsittelevän YK:n erityisraportoijan Anaïs Marinin 4. toukokuuta 2021 ja 20. heinäkuuta 2022 päivätyt raportit YK:n ihmisoikeusneuvostolle sekä YK:n asiantuntijoiden 10. lokakuuta 2022 esittämän kehotuksen vapauttaa välittömästi Valko-Venäjällä vangitut Nobelin rauhanpalkinnon saaja Ales Bjaljatski ja muut oikeuksien puolustajat,

 ottaa huomioon Etyjin mediavaltuutetun Teresa Ribeiron 15. syyskuuta 2022 antaman julkilausuman toimittajien jatkuvasta vangitsemisesta Valko-Venäjällä ja 7. lokakuuta 2022 antaman julkilausuman valkovenäläisiin media-ammattilaisiin kohdistuvasta jatkuvasta ajojahdista,

 ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun tiedottajan Ravina Shamdasanin 3. maaliskuuta 2023 esittämän kommentin ihmisoikeuksien puolustajille langetetuista tuomioista Valko-Venäjällä,

 ottaa huomioon 4. marraskuuta 2022 annetun G7-maiden ulkoministerien julkilausuman Valko-Venäjästä,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Valko-Venäjän hallinto on jatkanut valkovenäläisiin kohdistuvia sortotoimiaan, sillä kansalaisyhteiskunnan edustajia, ihmisoikeuksien puolustajia, toimittajia, oppositioaktivisteja ja monia muita on joutunut ajojahdin kohteeksi poliittisista syistä; ottaa huomioon, että rikossyytteen nostaminen on edelleen yksi vakavimmista sortotoimien muodoista ja se on yhä yleistä;

B. toteaa, että maaliskuussa 2023 ihmisoikeuskeskus Vjasnan ylläpitämässä valkovenäläisten poliittisten vankien luettelossa oli yli 1 450 henkilöä, heidän joukossaan Saharov-palkinnon ja Nobelin rauhanpalkinnon saaja Ales Bjaljatski;

C. ottaa huomioon, että näkyvä ihmisoikeuksien puolustaja ia ihmisoikeuskeskus Vjasnan perustaja Ales Bjaljatski pidätettiin 12. helmikuuta 2022 ja häntä pidetään tällä hetkellä tutkintavankeudessa; huomauttaa, että 5. tammikuuta 2023 alkoivat ihmisoikeuksiin puolustajiin kohdistuvat poliittisesti värittyneet oikeudenkäynnit, joissa olivat syytettyinä Nobelin rauhanpalkinnon saaja ja Vjasnan puheenjohtaja Ales Bjaljatski, ihmisoikeuskeskus Vjasnan jäsen Valjantsin Stefanovitš, ”Ihmisoikeuksien puolustajat vapaiden vaalien puolesta” -kampanjan koordinaattori Uladzimir Labkovitš ja Zmitser Salavju; ottaa huomioon, että syyttäjä vaati näille ihmisoikeuksien puolustajille ankaria vankeusrangaistuksia; toteaa, että Ales Bjaljatski tuomittiin kymmeneksi, Valjantsin Stefanovitš yhdeksäksi, Zmitser Salavju kahdeksaksi ja Uladzimir Labkovitš seitsemäksi vuodeksi vankeuteen 3. maaliskuuta 2023;

D. ottaa huomioon, että toimittaja ja Valko-Venäjän puolalaisten liiton jäsen Andrzej Patšobut pidätettiin 18. maaliskuuta 2021 ja tuomittiin sittemmin kolmeksi vuodeksi vankeuteen syytettynä ”Valko-Venäjän presidentin julkisesta herjaamisesta” ja ”etniseen vihaan yllyttämisestä”; ottaa huomioon, että 8. helmikuuta 2023 Hrodnan alueoikeus totesi hänet syylliseksi sellaisiin tekoihin yllyttämiseen, joiden tarkoituksena oli vahingoittaa Valko-Venäjän kansallista turvallisuutta, ja etniseen vihamielisyyteen yllyttämiseen ja tuomitsi hänet kahdeksaksi vuodeksi vankilaan;

E. toteaa, että yleisesti on katsottu, että Andrzej Patšobutia ja Ales Bjaljatskia vastaan nostetuilla syytteillä on poliittiset tarkoitusperät ja niiden tavoitteena on vaientaa riippumattomia ääniä ja tukahduttaa sanan- ja yhdistymisvapaus;

F. ottaa huomioon, että 6. maaliskuuta 2023 Minskin kaupungin tuomioistuin tuomitsi Valko-Venäjän demokraattisen opposition johtajan ja Valko-Venäjän yhdistyneen siirtymäkauden hallituksen puheenjohtajan Svjatlana Tsihanouskajan poissaolevana 15 vuodeksi vankilaan; ottaa huomioon, että tuomioistuin langetti tuomioita myös muille koordinaationeuvoston johtohahmoille ja tuomitsi Pavel Latuškan 18 vuodeksi vankilaan ja Maryja Marozin, Volha Kavalkovan ja Sjarhei Dyleuskin 12 vuodeksi vankilaan;

G. huomauttaa, että Valko-Venäjän viranomaiset ovat toistuvasti loukanneet maan kansalaisten ihmisoikeuksia, mukaan lukien oikeus sananvapauteen, rauhanomaiseen kokoontumisvapauteen ja yhdistymisvapauteen; toteaa, että sortotoimet vaikuttavat edelleen kaikkiin yhteiskunnan osa-alueisiin, mukaan lukien tiedeyhteisö, tiedotusvälineet ja ihmisoikeuksien puolustajat;

H. ottaa huomioon, että Lukašenkan hallinto maalittaa yhä poliittisten vankien puolustusasianajajia ja että esimerkiksi Vital Brahinets, joka on puolustanut useita poliittisia vankeja, kuten Ales Bjaljatskia, tuomittiin kahdeksaksi vuodeksi vankeuteen;

I. huomauttaa, että Valko-Venäjän viranomaiset toteuttavat edelleen toimenpiteitä, joilla rajoitetaan ulkomailla asuvien valkovenäläisten oikeuksia; ottaa huomioon, että vuosina 2022 ja 2023 pidätettiin 58 Valko-Venäjälle palannutta henkilöä, jotka olivat osallistuneet vuoden 2020 mielenosoituksiin tai jakaneet ”ääriajatteluksi” katsottua sisältöä sosiaalisessa mediassa;

J. huomauttaa, että Valko-Venäjän hallinto rajoittaa edelleen ankarasti yhdistymisvapautta; ottaa huomioon, että joulukuussa 2022 Valko-Venäjän hallitus teki parlamentille poliittisista puolueista annetun lain muuttamista koskevan lakiesityksen, jolla tehdään poliittisten puolueiden olemassaolosta äärimmäisen vaikeaa;

K. ottaa huomioon, että Lukašenkan hallinto on kiristänyt Valko-Venäjän kansallisiin vähemmistöihin ja erityisesti puolalais- ja liettualaisvähemmistöihin kohdistuvia sortotoimiaan muun muassa sulkemalla kouluja, joissa opetetaan kansallisia vähemmistökieliä;

L. toteaa, että Valko-Venäjän journalistiliiton mukaan julkinen keskustelu on lähes tyystin tukahdutettu ja tiedotusvälineitä vainotaan ankarasti;

M. ottaa huomioon, että Valko-Venäjän hallitus on käynnistänyt ”Tie kotiin” -ohjelman, jossa ”kehotetaan” maasta viime vuosina lähteneitä valkovenäläisiä palaamaan Valko-Venäjälle lupaamalla, ettei heitä vainota, jos he tekevät virallisen tunnustuksen; ottaa huomioon, että monia maahan palanneita valkovenäläisiä on pidätetty, vainottu ja joskus tuomittu vankilaan siksi, että he ovat osallistuneet mielenosoituksiin, julkaisseet sosiaalisessa mediassa Lukašenkan hallintoa arvostelevia kommentteja tai lahjoittaneet rahaa sorron uhreille Valko-Venäjällä;

N. toteaa, että hallinnollinen vaino on yksi niistä välineistä, joita Lukašenkan hallinto käyttää vaientaakseen opposition ja mitkä tahansa hallinnon kyseenalaistavat äänet; ottaa huomioon, että tammikuussa 2023 ihmisoikeuskeskus Vjasna ilmoitti vähintään 350 pidätyksestä ja 141 tapauksesta, joiden taustalla on poliittisiin vaikuttimiin liittyvä hallinnollinen vaino;

O. toteaa, että riippumattomia ammattiyhdistyksiä vainotaan edelleen; ottaa huomioon, että tammikuussa 2023 riippumattomien ammattiyhdistysten johtajat Henadz Fjadynitš ja Vasil Berasneu tuomittiin yhdeksäksi vuodeksi ja Vatslau Areška kahdeksaksi vuodeksi vankeuteen; ottaa huomioon, että helmikuussa 2023 Rabotšy Ruh -työväenliikkeen jäsenet Sjarhei Šelest, Uladzimir Žurauka, Andrei Pahjaryla, Anna Ablab, Aljaksandr Hašnikau, Sjarhei Dzjuba, Ihar Mints, Valjantsin Tseranevitš, Sjarhei Šmetska ja Aljaksandr Kapšul, joita syytettiin maanpetoksesta ja osallistumisesta äärijärjestön toimintaan, tuomittiin 11–15 vuoden pituisiin vankeusrangaistuksiin; toteaa, että Valko-Venäjän sisäasiainministeriö lisää koko ajan demokraattisen ammattiyhdistysliikkeen aktivisteja ja johtajia ääriliikkeiden jäsenten ja terroristien luetteloihin; huomauttaa, että ”ääriliikkeiden” ja ”ääriliikkeiden jäsenten ja terroristien” luetteloja on laajennettu huomattavasti;

P. ottaa huomioon, että demokraattisten voimien edustajia on edelleen pidätettyinä epäinhimillisissä oloissa; huomauttaa, että poliittiset vangit kertovat heikkenevästä terveydentilasta, nöyryytyksestä ja kaltoinkohtelusta;

Q. ottaa huomioon, että EU on määrännyt pakotteita sortotoimista Valko-Venäjällä vastuussa oleville yksityishenkilöille ja yhteisöille ja antanut tukea Valko-Venäjän kansalaisyhteiskunnalle ja riippumattomille tiedotusvälineille;

R. ottaa huomioon, että Valko-Venäjän viranomaiset tukevat edelleen Venäjän perusteetonta hyökkäyssotaa Ukrainassa antamalla Venäjän käyttää Valko-Venäjän aluetta sotilaallisiin hyökkäyksiin Ukrainaa vastaan;

S. toteaa, että helmikuussa 2023 Valko-Venäjän viranomaiset ilmoittivat suunnitelmista liittää verkkoon ja myöhemmin ottaa käyttöön Valko-Venäjän ydinvoimalaitoksen toinen voimalayksikkö Astravetsissa; ottaa huomioon, että Valko-Venäjän ydinvoimalaitoksen rakentamisen yhteydessä rikottiin teknisiä standardeja ja kansainvälisiä yleissopimuksia ja havaittiin lukuisia turvallisuuspoikkeamia, mikä herättää vakavaa huolta voimalan turvallisuudesta;

1. tuomitsee edelleen mitä jyrkimmin kansalaisyhteiskuntaan, ihmisoikeuksien puolustajiin, toimittajiin ja poliittisiin aktivisteihin Valko-Venäjällä kohdistuvan jatkuvan sorron, myös poliittisin perustein vireille pantujen oikeudenkäyntien kautta;

2. toistaa vaatimuksensa lopettaa sorto välittömästi sekä vapauttaa ehdoitta kaikki poliittiset vangit ja kaikki mielivaltaisesti vangitut ja pidätetyt ja poliittisin perustein tuomitut henkilöt, luopua kaikista heitä vastaan nostetuista syytteistä sekä palauttaa heidän maineensa täysin ja maksaa heille rahallinen korvaus vahingoista, joita heille on aiheutunut vangitsemisesta; kehottaa Valko-Venäjän viranomaisia lopettamaan kaikenlaisen Valko-Venäjän kansan sorron, vainon, kidutuksen ja kaltoinkohtelun ja muistuttaa viranomaisia niiden velvoitteista kunnioittaa kaikkien valkovenäläisten ihmisoikeuksia, mukaan lukien oikeus sananvapauteen, rauhanomaiseen kokoontumisvapauteen ja yhdistymisvapauteen;

3. seisoo edelleen järkähtämättä Valko-Venäjän kansan rinnalla sen jatkaessa taistelua vapaan, demokraattisen ja suvereenin maan puolesta ankarasta sorrosta huolimatta;

4. tuomitsee Andrzej Patšobutin vangitsemisen ja hänelle langetetun tuomion sekä Ales Bjaljatskin ja Vjasnan jäsenten Valjantsin Stefanovitšin ja Uladzimir Labkovitšin pidätyksen ja oikeudenkäynnin; tuomitsee sen, että Ales Bjaljatski tuomittiin kymmeneksi, Valjantsin Stefanovitš yhdeksäksi, Zmitser Salavju kahdeksaksi ja Uladzimir Labkovitš seitsemäksi vuodeksi vankeuteen; tuomitsee sen, että heidän oikeuttaan oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin on loukattu lukemattomia kertoja, ja vaatii vapauttamaan heidät välittömästi ja ehdoitta sekä palauttamaan heidän maineensa täysin ja maksamaan heille korvauksen;

5. tuomitsee Valko-Venäjän demokraattisen opposition johtajan ja yhdistyneen siirtymäkauden hallituksen puheenjohtajan Svjatlana Tsihanouskajan sekä muiden koordinaationeuvoston johtohahmojen eli Pavel Latuškan, Maryja Marozin, Volha Kavalkovan ja Sjarhei Dyleuskin tuomitsemisen poissaolevina; kehottaa jäsenvaltioita ja erityisesti niitä maita, joissa nämä henkilöt tällä hetkellä asuvat, varmistamaan heidän turvallisuutensa ja suojelunsa Lukašenkan hallinnolta;

6. toistaa tuomitsevansa jyrkästi Valko-Venäjän osallisuuden Venäjän perusteettomassa ja provosoimattomassa hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan; tuomitsee Valko-Venäjän johtajien sodanlietsonnan Ukrainaa vastaan; toistaa, että Lukašenka ja muut Valko-Venäjän viranomaiset ovat yhdessä vastuussa Ukrainassa tehdyistä sotarikoksista ja heidät olisi saatettava tilille teoistaan asianmukaisissa kansainvälisissä tuomioistuimissa; ilmaisee tukensa niille valkovenäläisille vapaaehtoisille ja partisaaneille, jotka taistelevat Valko-Venäjän itsenäisyyden puolesta ja auttavat Ukrainaa puolustautumaan Venäjän hyökkäykseltä;

7. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita tiukentamaan EU:n pakotteita sortotoimista Valko-Venäjällä vastuussa olevia yksityishenkilöitä ja yhteisöjä vastaan ja varmistamaan, että ne pannaan asianmukaisesti täytäntöön; pahoittelee, ettei Valko-Venäjää otettu mukaan kymmenenteen pakotepakettiin, joka kohdistuu Venäjään ja sen laitonta hyökkäyssotaa Ukrainassa tukeviin henkilöihin; kehottaa hyväksymään uskottavia pakotteita niitä valkovenäläisiä yksityishenkilöitä ja yhteisöjä vastaan, jotka tukevat Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa, ja toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet, jotta vältetään EU:n Venäjän vastaisten pakotteiden kiertäminen Valko-Venäjän kautta;

8. tuomitsee Aljaksandr Lukašenkan allekirjoittaman kansalaisuuslain, joka antaa mahdollisuuden riistää ulkomailla asuvilta valkovenäläisiltä heidän kansalaisuutensa; korostaa, että Valko-Venäjä on osapuolena ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa ja että Valko-Venäjän viranomaiset loukkaavat sen 15 artiklaa, jolla turvataan oikeus kansalaisuuteen ja kielletään riistämästä sitä mielivaltaisesti; kehottaa Valko-Venäjän viranomaisia lakkauttamaan ”Tie kotiin” -ohjelman;

9. tuomitsee ammattiyhdistysten ankaran häirinnän ja vainoamisen; tuomitsee riippumattomien ammattiyhdistysten johtajille Henadz Fjadynitšille, Vasil Berasneulle ja Vatslau Areškalle poliittisin perustein langetetut tuomiot, jotka ovat osoitus täydellisestä piittaamattomuudesta heidän ihmisoikeuksiaan kohtaan ja kansainvälisten työoikeuden yleissopimusten selvästä rikkomisesta;

10. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan edelleen Valko-Venäjän kansalaisyhteiskuntaa, riippumattomia tiedotusvälineitä ja demokraattisia poliittisia ryhmiä ja rakenteita, mukaan lukien koordinaationeuvosto ja yhdistynyt siirtymäkauden hallitus; kehottaa Valko-Venäjän demokraattisia voimia ylläpitämään ja edistämään yhtenäisyyttä, jonka päämääränä on vapaa, demokraattinen ja itsenäinen Valko-Venäjä;

11. kehottaa puheenjohtajakokousta harkitsemaan, että se kutsuisi koordinaationeuvoston ja yhdistyneen siirtymäkauden hallituksen edustamaan Valko-Venäjää Euronestin parlamentaariseen edustajakokoukseen ja vastaaviin kokouksiin pysyvältä pohjalta;

12. tuomitsee Lukašenkan hallinnon pyrkimykset häivyttää valkovenäläinen kulttuuri ja venäläistää Valko-Venäjän kansakunta; kehottaa EU:ta tukemaan valkovenäläistä kulttuuria ja valkovenäläisiä kulttuurijärjestöjä;

13. tuomitsee kansallisten vähemmistöryhmien ja niiden edustajien vainoamisen Valko-Venäjällä; kehottaa Valko-Venäjän viranomaisia lopettamaan kaikki kansallisten vähemmistöjen vastaiset toimenpiteet ja kunnioittamaan niiden oikeuksia, myös oikeutta saada opetusta vähemmistökielillä;

14. kehottaa EU:n toimielimiä jatkossakin tukemaan jäsenvaltioiden pyrkimyksiä suojella ja ottaa vastaan valkovenäläisiä, joiden on ollut pakko paeta maasta; kehottaa EU:n toimielimiä tukemaan Brysseliin äskettäin perustettua demokraattisen Valko-Venäjän edustustoa sekä Valko-Venäjän kansan suurlähetystöjä;

15. korostaa, että on tärkeää lujittaa EU:n yhtenäisyyttä suhteessa Valko-Venäjään, myös nykyisen hallinnon diplomaattisen eristämisen osalta; paheksuu tässä yhteydessä Unkarin ulkoministerin Péter Szijjártón 13. helmikuuta Minskiin tekemää vierailua, joka soti EU:n Valko-Venäjää kohtaan harjoittamaa politiikkaa vastaan, eikä myöskään hyväksy sitä, että eräät jäsenvaltiot myöntävät jatkuvasti Schengen-viisumeja Aljaksandr Lukašenkaa lähellä oleville henkilöille;

16. ilmaisee vakavan huolensa suunnitelmista ottaa käyttöön Valko-Venäjän ydinvoimalaitoksen toinen yksikkö Astravetsissa ja suunnitelmista rakentaa Valko-Venäjälle toinen ydinvoimala, kun otetaan huomioon turvallisuuspuutteet ydinvoimalaitoksen rakentamisessa, jonka yhteydessä rikottiin teknisiä standardeja ja kansainvälisiä yleissopimuksia;

17. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Valko-Venäjän tasavallan viranomaisille, Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusvaltuutetulle ja Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille.

 

Päivitetty viimeksi: 13. maaliskuuta 2023
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö