Rezolūcijas priekšlikums - B9-0165/2023Rezolūcijas priekšlikums
B9-0165/2023

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par jaunām represijām pret Baltkrievijas tautu, jo īpaši Andžeja Počobuta un Alesa Bjaļacka lietu

8.3.2023 - (2023/2573(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētājas vietnieka / Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu

Petras Auštrevičius, Nicola Beer, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Karin Karlsbro, Ramona Strugariu, Róża Thun und Hohenstein, Hilde Vautmans
grupas “Renew” vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B9-0164/2023

Procedūra : 2023/2573(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B9-0165/2023
Iesniegtie teksti :
B9-0165/2023
Debates :
Pieņemtie teksti :

B9‑0165/2023

Eiropas Parlamenta rezolūcija par jaunām represijām pret Baltkrievijas tautu, jo īpaši Andžeja Počobuta un Alesa Bjaļacka lietu

(2023/2573(RSP))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Baltkrieviju,

 ņemot vērā Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju, Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, Konvenciju pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem un pārējās cilvēktiesību konvencijas, kam Baltkrievija ir puse,

 ņemot vērā Eiropadomes 2021. gada 21. un 22. oktobra secinājumus,

 ņemot vērā Komisijas priekšsēdētājas vietnieka / Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos Žuzepa Borela 2021. gada 25. marta paziņojumu par vēršanos pret Poļu savienību Baltkrievijā, 2023. gada 17. janvāra paziņojumu par opozīcijas līderu un žurnālistu tiesāšanu un 2023. gada 3. marta paziņojumu par Alesa Bjaļacka un citu cilvēktiesību aizstāvju notiesāšanu,

 ņemot vērā Eiropas Ārējās darbības dienesta runaspersonas 2022. gada 7. oktobra paziņojumu par tiesas spriedumu pret neatkarīgo mediju pārstāvjiem,

 ņemot vērā ANO īpašās referentes par cilvēktiesību stāvokli Baltkrievijā Anaisas Marēnas 2021. gada 4. maija un 2022. gada 20. jūlija ziņojumus ANO Cilvēktiesību padomei un ANO ekspertu 2022. gada 10. oktobra aicinājumu nekavējoties atbrīvot no ieslodzījuma Nobela prēmijas laureātu Alesu Bjaļacki un citus tiesību aizstāvjus Baltkrievijā,

 ņemot vērā EDSO pārstāves mediju brīvības jautājumos Terēzas Ribeiru 2022. gada 15. septembra paziņojumu par pastāvīgo žurnālistu ieslodzīšanu Baltkrievijā un 2022. gada 7. oktobra paziņojumu par pastāvīgo Baltkrievijas mediju profesionāļu vajāšanu,

 ņemot vērā ANO cilvēktiesību runaspersonas Ravinas Šamdasāni 2023. gada 3. marta komentāru par cilvēktiesību aizstāvju notiesāšanu Baltkrievijā,

 ņemot vērā G7 ārlietu ministru sanāksmes 2022. gada 4. novembra paziņojumu par Baltkrieviju,

 ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

A. tā kā Baltkrievijas režīms ir turpinājis represijas pret Baltkrievijas tautu, politisku iemeslu dēļ vajājot pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus, cilvēktiesību aizstāvjus, žurnālistus, opozīcijas aktīvistus un daudzus citus; tā kā kriminālvajāšana joprojām ir viens no smagākajiem represiju veidiem un joprojām ir plaši izplatīta;

B. tā kā kopš 2023. gada marta Baltkrievijas politieslodzīto cilvēktiesību centra Viasna uzturētajā sarakstā ir vairāk nekā 1450 cilvēku, tostarp Saharova balvas un Nobela prēmijas laureāts Aless Bjaļackis;

C. tā kā ievērojamais cilvēktiesību aizstāvis un cilvēktiesību centra Viasna dibinātājs Aless Bjaļackis 2022. gada 12. februārī tika arestēts un pašlaik ir pirmstiesas apcietinājumā; tā kā 2023. gada 5. janvārī tika sāktas politiski motivētas tiesas prāvas pret cilvēktiesību aizstāvjiem Alesu Bjaļacki, Nobela prēmijas laureātu un Viasna priekšsēdētāju, Vaļancinu Stefanoviču, cilvēktiesību centra Viasna locekli, Uladzimiru Labkoviču, kampaņas “Cilvēktiesību aizstāvji par brīvām vēlēšanām” koordinatoru, un Zmiceru Salaujovu; tā kā prokuratūra pieprasīja piespriest šiem cilvēktiesību aizstāvjiem bargus cietumsodus; tā kā 2023. gada 3. martā Alesam Bjaļackim, Vaļancinam Stefanovičam, Zmiceram Salaujovam un Uladzimiram Labkovičam tika piespriests attiecīgi 10, 9, 8 un 7 gadu cietumsods;

D. tā kā 2021. gada 18. martā tika arestēts žurnālists un Baltkrievijas Poļu savienības loceklis Andžejs Počobuts, kam pēc tam tika piespriests trīs gadu cietumsods par “publisku Baltkrievijas prezidenta apvainošanu” un “etniskā naida kurināšanu”; tā kā 2023. gada 8. februārī Hrodnas apgabaltiesa atzina viņu par vainīgu mudināšanā uz darbībām, kuru mērķis ir kaitēt Baltkrievijas Republikas valsts drošībai un uzkurināt etnisko naidu, un piesprieda viņam astoņu gadu cietumsodu;

E. tā kā pret Andžeju Počobutu un Alesu Bjaļacki izvirzītās apsūdzības tiek plaši uzskatītas par politiski motivētām ar mērķi apklusināt neatkarīgus viedokļus un apspiest vārda un biedrošanās brīvību;

F. tā kā 2023. gada 6. martā Minskas pilsētas tiesa Baltkrievijas demokrātiskās opozīcijas līderei un Apvienotā pārejas kabineta vadītājai Svjatlanai Cihanouskai aizmuguriski piesprieda 15 gadu cietumsodu; tā kā tiesa piesprieda cietumsodu arī citiem Koordinācijas padomes locekļiem, proti, Pāvelam Latuškam — 18 gadu cietumsodu, savukārt Marijai Marozai, Volhai Kavaļkovai un Sjarhejam Dileuskim — 12 gadu cietumsodu;

G. tā kā Baltkrievijas iestādes ir vairākkārt pārkāpušas valsts pilsoņu cilvēktiesības, tostarp tiesības uz vārda, miermīlīgas pulcēšanās un biedrošanās brīvību; tā kā represijas joprojām skar visus sabiedrības slāņus, arī akadēmiskās aprindas, medijus un cilvēktiesību aizstāvjus;

H. tā kā Lukašenko režīms joprojām vēršas pret juristiem, kuri aizstāv politieslodzītos, piemēram, pret Vitalu Brahinecu, kuram par vairāku politieslodzīto, tostarp Alesa Bjaļacka, aizstāvēšanu tika piespriests astoņu gadu cietumsods;

I. tā kā Baltkrievijas iestādes joprojām pieņem pasākumus, kas ierobežo ārvalstīs dzīvojošo baltkrievu tiesības; tā kā 2022. un 2023. gadā pēc atgriešanās Baltkrievijā par dalību 2020. gada protestos vai par tāda satura izplatīšanu sociālajos medijos, kas tiek saukts par “ekstrēmistisku”, tika arestēti 58 cilvēki;

J. tā kā Baltkrievijas režīms joprojām smagi ierobežo biedrošanās brīvību; tā kā 2022. gada decembrī Baltkrievijas valdība iesniedza parlamentam likumprojektu par grozījumiem Likumā par politiskajām partijām, kas ārkārtīgi apgrūtinās politisko partiju izdzīvošanu;

K. tā kā Lukašenko režīms ir veicis arvien lielākā mērā represīvus pasākumus pret Baltkrievijas nacionālajām minoritātēm, sevišķi poļu un lietuviešu minoritātēm, tostarp slēgdams skolas, kas māca mazākumtautību valodās;

L. tā kā saskaņā ar Baltkrievijas Žurnālistu asociācijas informāciju publiskais diskurss ir gandrīz pilnībā apspiests un mediji saskaras ar smagām represijām;

M. tā kā Baltkrievijas valdība ir sākusi programmu “Ceļš mājup”, kuras ietvaros baltkrievi, kas pēdējo gadu laikā pametuši valsti, tiek “aicināti” atgriezties Baltkrievijā, apsolot viņus nevajāt, ja viņi oficiāli atzīsies; tā kā daudzi baltkrievi, kas atgriezušies savā valstī, ir arestēti, vajāti un dažkārt notiesāti ar brīvības atņemšanu par piedalīšanos protestos, Lukašenko režīmu kritizējošu komentāru publicēšanu sociālajos medijos vai ziedošanu Baltkrievijas represijās cietušajiem;

N. tā kā viens no instrumentiem, ko Lukašenko režīms izmanto, lai apklusinātu opozīciju un jebkādus režīmu apšaubošus viedokļus, ir administratīvā vajāšana; tā kā 2023. gada janvārī cilvēktiesību centrs Viasna ziņoja par vismaz 350 arestiem un 141 politiski motivētas administratīvās vajāšanas gadījumu;

O. tā kā joprojām turpinās neatkarīgo arodbiedrību vajāšana; tā kā 2023. gada janvārī neatkarīgo arodbiedrību vadītājiem Henadzam Fjadiničam un Vasilam Berasņevam tika piespriests deviņu gadu cietumsods, savukārt Vaclavam Areškam — astoņu gadu cietumsods; tā kā 2023. gada februārī grupas Rabochy Rukh (strādnieku kustība) locekļi Sjarhejs Šelests, Uladzimirs Žurauka, Andrejs Paherila, Hanna Ablaba, Aļaksandrs Hašņikovs, Sjarhejs Dzjuba, Ihars Mincs, Vaļancins Ceranevičs, Sjarhejs Šamecka un Aļaksandrs Kapšuls tika apsūdzēti valsts nodevībā un dalībā ekstrēmistu organizācijā un viņiem tika piespriests 11–15 gadu cietumsods; tā kā Baltkrievijas Iekšlietu ministrija turpina demokrātiskās arodbiedrību kustības aktīvistus un vadītājus iekļaut ekstrēmistu un teroristu sarakstos; tā kā “ekstrēmistu grupējumu” un „ekstrēmistu un teroristu” saraksti ir ievērojami paplašināti;

P. tā kā demokrātisko spēku pārstāvji joprojām izcieš apcietinājumu necilvēcīgos apstākļos; tā kā politieslodzītie joprojām ziņo par veselības stāvokļa pasliktināšanos, pazemošanu un sliktu izturēšanos;

Q. tā kā ES ir noteikusi sankcijas personām un vienībām, kas ir atbildīgas par represijām Baltkrievijā, un ir sniegusi atbalstu Baltkrievijas pilsoniskajai sabiedrībai un neatkarīgajiem medijiem;

R. tā kā Baltkrievijā iestādes joprojām atbalsta Krievijas nepamatoto agresijas karu pret Ukrainu, ļaujot Krievijai Baltkrievijas teritoriju izmantot militāriem uzbrukumiem Ukrainai;

S. tā kā 2023. gada februārī Baltkrievijas amatpersonas paziņoja par plāniem pieslēgt tīklam un vēlāk nodot ekspluatācijā Baltkrievijas Astravjecas atomelektrostacijas (AES) otro bloku; tā kā Baltkrievijas atomelektrostacijas būvniecība notika, pārkāpjot tehniskos standartus un starptautiskās konvencijas, un tās laikā tika reģistrēti daudzi drošības incidenti, kas raisa nopietnas bažas par atomelektrostacijas drošumu,

1. joprojām stingri nosoda Baltkrievijā notiekošās represijas pret pilsonisko sabiedrību, cilvēktiesību aizstāvjiem, žurnālistiem un politiskajiem aktīvistiem, tostarp politiski motivētās tiesas prāvas;

2. vēlreiz pieprasa represijas nekavējoties izbeigt, kā arī bez nosacījumiem atbrīvot visus politieslodzītos un visas personas, kas patvaļīgi aizturētas, apcietinātas vai notiesātas politiski motivētu iemeslu dēļ, un atcelt visas pret viņām izvirzītās apsūdzības, kā arī viņas pilnībā reabilitēt un finansiāli kompensēt kaitējumu, ko radījusi nelikumīgā apcietināšana; mudina Baltkrievijas iestādes izbeigt visas represijas, vajāšanu, spīdzināšanu un sliktu izturēšanos pret Baltkrievijas iedzīvotājiem un atgādina tām par to pienākumu ievērot visu Baltkrievijas pilsoņu cilvēktiesības, tostarp tiesības uz vārda brīvību, miermīlīgu pulcēšanos un biedrošanās brīvību;

3. joprojām stingri atbalsta Baltkrievijas tautu, kas par spīti smagajām represijām turpina cīnīties par brīvu, demokrātisku un suverēnu valsti;

4. nosoda Andžeja Počobuta apcietināšanu un notiesāšanu un Alesa Bjaļacka un Viasna locekļu Vaļancina Stefanoviča un Uladzimira Labkoviča apcietināšanu un tiesāšanu; nosoda Alesa Bjaļacka, Vaļancina Stefanoviča, Zmicera Salaujova un Uladzimira Labkoviča notiesāšanu ar attiecīgi 10, 9, 8 un 7 gadu cietumsodu; nosoda daudzos viņu tiesību uz taisnīgu tiesu pārkāpumus un prasa viņus nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot, kā arī viņus pilnībā reabilitēt un piešķirt viņiem kompensāciju;

5. nosoda Baltkrievijas demokrātiskās opozīcijas līderes un Apvienotā pārejas kabineta vadītājas Svjatlanas Cihanouskas un citu Koordinācijas padomes locekļu, proti, Pāvela Latuškas, Marijas Marozas, Volhas Kavaļkovas un Sjarheja Dileuska, aizmugurisko notiesāšanu; aicina dalībvalstis, jo īpaši tās, kurās šīs personas pašlaik dzīvo, gādāt par viņu drošību un aizsardzību pret Lukašenko režīmu;

6. vēlreiz stingri nosoda Baltkrievijas iesaisti nepamatotajā un neprovocētajā Krievijas agresijas karā pret Ukrainu; nosoda Baltkrievijas līderu kareivīgo retoriku, kas vērsta pret Ukrainu; atkārto, ka Lukašenko un citas Baltkrievijas amatpersonas ir līdzatbildīgas par Ukrainā pastrādātajiem kara noziegumiem un būtu jāsauc pie atbildības attiecīgajās starptautiskajās tiesās; pauž atbalstu Baltkrievijas brīvprātīgajiem un partizāniem, kas cīnās par Baltkrievijas neatkarību un palīdz Ukrainai aizstāvēties pret Krievijas agresiju;

7. aicina ES un tās dalībvalstis pastiprināt ES sankcijas pret personām un vienībām, kas ir atbildīgas par represijām Baltkrievijā, un nodrošināt to pienācīgu izpildi; pauž nožēlu par to, ka Baltkrievija netika iekļauta 10. sankciju paketē pret Krieviju un tās nelikumīgā agresijas kara pret Ukrainu atbalstītājiem; aicina pieņemt pārliecinošas sankcijas pret Baltkrievijas cilvēkiem un vienībām, kas atbalsta Krievijas agresijas karu pret Ukrainu, un pieņemt nepieciešamos pasākumus, lai novērstu pret Krieviju pieņemto ES sankciju apiešanu caur Baltkrieviju;

8. nosoda Aleksandra Lukašenko parakstīto Pilsonības likumu, kas paver iespēju atņemt pilsonību ārvalstīs dzīvojošiem baltkrieviem; uzsver, ka Baltkrievijas iestādes pārkāpj Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas, kurai Baltkrievija ir pievienojusies, 15. pantu, kas aizsargā tiesības uz valstspiederību un aizliedz tās patvaļīgu atņemšanu; mudina Baltkrievijas iestādes izbeigt programmu “Ceļš mājup”;

9. nosoda intensīvo arodbiedrību vajāšanu; nosoda politiski motivētos sodus, kas piespriesti neatkarīgo arodbiedrību līderiem Henadzam Fjadiničam, Vasilam Berasņevam un Vaclavam Areškam un kas liecina par pilnīgu cilvēktiesību neievērošanu un klajiem starptautisko darba konvenciju pārkāpumiem;

10. aicina Komisiju un dalībvalstis turpināt sniegt atbalstu Baltkrievijas pilsoniskajai sabiedrībai, neatkarīgajiem medijiem un demokrātiskajām politiskajām grupām un struktūrām, tostarp Koordinācijas padomei un Apvienotajam pārejas kabinetam; aicina Baltkrievijas demokrātiskās opozīcijas spēkus saglabāt un veicināt vienotību, kuras pamatā būtu brīvas, demokrātiskas un neatkarīgas Baltkrievijas izveides mērķis;

11. aicina Priekšsēdētāju konferenci apsvērt iespēju aicināt Koordinācijas padomi un Apvienoto pārejas kabinetu pastāvīgi pārstāvēt Baltkrieviju Euronest parlamentārajā asamblejā un ar to saistītās sanāksmēs;

12. nosoda Lukašenko režīma centienus izskaust Baltkrievijas kultūru un pārkrievot Baltkrievijas tautu; aicina ES atbalstīt Baltkrievijas kultūru un Baltkrievijas kultūras organizācijas;

13. nosoda nacionālo minoritāšu grupu un to pārstāvju vajāšanu Baltkrievijā; aicina Baltkrievijas iestādes izbeigt visus pret nacionālajām minoritātēm vērstos pasākumus un ievērot to tiesības, tostarp tiesības uz izglītību minoritāšu valodās;

14. aicina ES iestādes turpināt atbalstīt dalībvalstu centienus aizsargāt un uzņemt Baltkrievijas iedzīvotājus, kas spiesti bēgt no savas valsts; aicina ES iestādes atbalstīt jaunizveidoto Demokrātiskās Baltkrievijas misiju Briselē un Baltkrievijas tautas vēstniecības;

15. uzsver, ka ir svarīgi stiprināt ES vienotību attiecībā pret Baltkrieviju, arī attiecībā uz pašreizējā režīma diplomātisko izolēšanu; šajā kontekstā pauž nosodījumu par Ungārijas ārlietu ministra Pētera Sijārto 13. februāra vizīti Minskā, kas bija pretrunā ES rīcībpolitikai attiecībā uz Baltkrieviju, un neatbalsta to, ka dažas dalībvalstis joprojām izsniedz Šengenas vīzas personām, kas ir pietuvinātas Aleksandram Lukašenko;

16. pauž nopietnas bažas par plāniem nodot ekspluatācijā Astravjecas AES 2. bloku un plāniem Baltkrievijā būvēt vēl vienu atomelektrostaciju, ņemot vērā Baltkrievijas AES nedrošo būvniecību, kas notika, pārkāpjot tehniskos standartus un starptautiskās konvencijas;

17. uzdod priekšsēdētājai šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Baltkrievijas Republikas iestādēm, ANO augstajam cilvēktiesību komisāram un ANO ģenerālsekretāram.

 

Pēdējā atjaunošana: 2023. gada 13. marts
Juridisks paziņojums - Privātuma politika