Projekt rezolucji - B9-0306/2023Projekt rezolucji
B9-0306/2023

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie zdrowia i życia ludzi mieszkających w pobliżu ferm

21.6.2023

złożony zgodnie z art. 143 Regulaminu

Martin Buschmann, Ignazio Corrao, Malte Gallee, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Katrin Langensiepen, Jiri Pospisil, Eugenia Rodriguez Palop, Sylwia Spurek

B9‑0306/2023

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie zdrowia i życia ludzi mieszkających w pobliżu ferm

Parlament Europejski,

 uwzględniając art. 143 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że działanie ferm hodowlanych narusza prawo do zdrowia, prawo do czystego środowiska i prawo do życia rodzinnego osób mieszkających na wsi;

B. mając na uwadze, że emisje odorowe działają toksycznie na zdrowie i życie ludzi, w wyniku działalności ferm powstaje siarkowodór i 90% amoniaku w Europie pochodzi z ferm;

C. mając na uwadze, że fermy są źródłem bakterii i wirusów stanowiących zagrożenie dla ludzi, a większość chorób zakaźnych to choroby odzwierzęce;

D. mając na uwadze, że fermy emitują wysokie stężenia pyłu zawieszonego;

E. mając na uwadze, że sektor hodowlany odpowiada za 73% zanieczyszczeń wód wynikających z rolnictwa;

1. wzywa Komisję do aktualizacji prawodawstwa UE w zakresie: odległości ferm od miejsc życia i aktywności ludzi oraz koncentracji ferm;

2. wzywa Komisję do wzmocnienia kontroli implementacji i stosowania Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE oraz Dyrektywy 91/676/EWG dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego w państwach członkowskich;

3. wzywa Komisję do szybkiego zaproponowania zmiany dyrektywy 2016/2284 w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych zanieczyszczeń atmosferycznych, aby ustanowić cele redukcji emisji, w tym dla amoniaku produkowanego przez fermy, konieczne dla zagwarantowania prawa do zdrowia, czystego środowiska i życia rodzinnego.

 

Ostatnia aktualizacja: 26 czerwca 2023
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności