Prijedlog rezolucije - B9-0426/2023Prijedlog rezolucije
B9-0426/2023

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o Delegiranoj uredbi Komisije od 31. srpnja 2023. o dopuni Direktive 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu standarda izvještavanja o održivosti

11.10.2023 - ((C2023)05303 – 2023/2816(DEA))

podnesen u skladu s člankom 111. stavkom 3. Poslovnika

Christian Ehler, Angelika Niebler, Nicola Beer, Markus Pieper, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Christine Schneider, Stefan Berger, Peter Jahr, Monika Hohlmeier, Michael Gahler, Daniel Caspary, Jens Gieseke, Lena Düpont, Marlene Mortler, Ralf Seekatz, David McAllister, Christian Doleschal, Barbara Thaler, Angelika Winzig, Karolin Braunsberger Reinhold, Niclas Herbst, Jan Christoph Oetjen, Engin Eroglu, Moritz Körner, Norbert Lins, Jessica Polfjärd, Sara Skyttedal, Ivan Štefanec, Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Marion Walsmann, Rainer Wieland, Andreas Glueck, Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Ondřej Knotek, Jörgen Warborn, David Lega, Martina Dlabajová, Seán Kelly, Ulrike Müller, Cristian Silviu Buşoi, Ioan Rareş Bogdan

Postupak : 2023/2816(DEA)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B9-0426/2023
Podneseni tekstovi :
B9-0426/2023
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B9‑0426/2023

Rezolucija Europskog parlamenta o Delegiranoj uredbi Komisije od 31. srpnja 2023. o dopuni Direktive 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu standarda izvještavanja o održivosti

((C2023)05303 – 2023/2816(DEA))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije od 31. srpnja 2023. o dopuni Direktive 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu standarda izvještavanja o održivosti (C(2023)05303),

 uzimajući u obzir članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir Direktivu 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o godišnjim financijskim izvještajima, konsolidiranim financijskim izvještajima i povezanim izvješćima za određene vrste poduzeća, o izmjeni Direktive 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ[1], a posebno njezin članak 29.b stavak 1. prvi podstavak i članak 49. stavak 5.,

 uzimajući u obzir članak 111. stavak 3. Poslovnika,

A. budući da se Direktivom (EU) 2022/2464 Europskog parlamenta i Vijeća[2] znatno proširuje opseg i specifikacije obveza nefinancijskog izvješćivanja koje su prethodno utvrđene Direktivom 2013/34/EU;

B. budući da su poduzeća trenutačno pod velikim pritiskom zbog visokih cijena energije, inflacije, rastućih kamatnih stopa, komplikacija u lancima opskrbe i logistici te manjka kvalificiranih radnika, a istodobno im se povećava administrativno opterećenje;

C. budući da prognoze pokazuju da je europsko gospodarstvo pod pritiskom i da se poduzeća premještaju u treće zemlje;

D. budući da je Komisija potvrdila da se poduzeća u Uniji suočavaju s prekomjernom birokracijom i najavila da će objaviti prijedloge kako bi se smanjila birokracija za poduzeća u Uniji;

E. budući da je potrebno pojednostavniti standarde izvještavanja, a ne prekomjerno opterećivati poduzeća;

1. ulaže prigovor na Delegiranu uredbu Komisije (EU) …/... od 31. srpnja 2023. o dopuni Direktive 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu standarda izvještavanja o održivosti;

2. nalaže svojoj predsjednici da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji te da je obavijesti da Delegirana uredba ne može stupiti na snagu;

3. smatra da se Delegiranom uredbom Komisije:

(a) uvodi veliko administrativno opterećenje za poduzeća zbog iznimne složenosti standarda izvještavanja o održivosti; jasno navodi da većina standarda ESRS-a ne može poslužiti kao ključni pokazatelji uspješnosti te stoga ne pridonose ostvarenju cilja Komisije da se stvore mjerljivi i među poduzećima usporedivi standardi koji bi donijeli dodanu vrijednost pružateljima podataka i korisnicima podataka koji upravljaju dvostrukom tranzicijom;

(b) zahtijevaju znatni resursi od poduzeća, što predstavlja opterećenje, posebno za manja poduzeća, s obzirom na to da su standardi izvještavanja o održivosti složeni i brojni;

(c) ugrožava namjera Komisije da smanji prekomjernu birokraciju i obveze izvještavanja za 25 %, što utječe na konkurentnost unutar i izvan EU-a;

4. poziva Komisiju da podnese novi delegirani akt u kojemu će se uzeti u obzir sljedeće preporuke:

(a) Europska komisija trebala bi znatno smanjiti složenost standarda izvještavanja o održivosti upotrebom razumljivog jezika i uvođenjem unaprijed definiranih kvantitativnih ključnih pokazatelja uspješnosti za svaku predmetnu stavku, čime bi se omogućili mjerljivi i među poduzećima usporedivi standardi;

(b) Komisija bi trebala znatno smanjiti količinu standarda izvještavanja o održivosti, s obzirom na to da, na primjer, šest područja izvješćivanja o okolišnim čimbenicima iz članka 29.b stavka 2. drugog podstavka točke (a) Direktive 2013/34/EU odgovara 90 stranica specifikacija u Delegiranoj uredbi Komisije; to je posebno važno jer se u članku 29.b stavku 2. prvom podstavku Direktive 2013/34/EU jasno navodi da se standardima izvješćivanja o održivosti treba izbjeći nametanje nerazmjernog administrativnog opterećenja poduzećima;

(c) Komisija bi trebala proširiti provedbu na sva predmetna poduzeća i istodobno uvesti dobrovoljne, kvantitativne, mjerljive i usporedive standarde za MSP-ove; Komisija bi također trebala osigurati da veća poduzeća ne vrše pritisak na MSP-ove da ispunjavaju obveze izvješćivanja koje se u skladu s Direktivom o korporativnom izvješćivanju o održivosti od njih ne bi trebale zahtijevati te da velika poduzeća ne prenose dalje svoje obveze izvješćivanja;

(d) Komisija bi za određivanje kategorije veličine poduzeća u Računovodstvenoj direktivi trebala ne samo izmijeniti pragove koji se odnose na bilancu i neto prihod, kako bi se uzeo u obzir učinak inflacije, nego i prag u pogledu broja zaposlenih za srednja poduzeća povećati na 500 zaposlenika te uvesti definiciju poduzeća srednje tržišne kapitalizacije za poduzeća s do 1500 zaposlenika;

5. nalaže svojoj predsjednici da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću te vladama i parlamentima država članica.

Posljednje ažuriranje: 16. listopada 2023.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti