Resolutsiooni ettepanek - B9-0450/2023Resolutsiooni ettepanek
B9-0450/2023

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Euroopa-Vahemere-Aafrika piirkonna nn Mattei kava kohta, mis suudab tagada vajalikus ulatuses edasimineku

11.10.2023

vastavalt kodukorra artiklile 143

Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi

B9‑0450/2023

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek Euroopa-Vahemere-Aafrika piirkonna nn Mattei kava kohta, mis suudab tagada vajalikus ulatuses edasimineku

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse kodukorra artiklit 143,

A. arvestades, et Aafrika, Vahemere piirkonna ja Euroopa saatust tuleks pidada seotuks ja konvergentseks ainult juhul, kui igasuguse koostöö aluseks on vastastikune pühendumine rahule, rahvusvahelisele õigusele, õigusriigile, demokraatiale, heanaaberlikkusele, vastutustundlikule valitsemistavale, inimõigustele ja inimväärikusele;

B. arvestades, et EL ja selle liikmesriigid peavad näitama eeskuju selliste pikaajaliste lahenduste ja programmide pakkumisel, mis võiksid aidata vähim arenenud riikidel luua oma tulu ja piisavalt riigisiseseid vahendeid, mida oma kodanikele eraldada, ning mis võiksid aidata kariloomadest sõltuvatel inimestel Aafrikas saada juurdepääsu toidule ja veele ning anda neile teavet, et neil on võimalik kasutada ka alternatiivseid võimalusi;

1. kutsub nõukogu üles avaldama Euroopa-Vahemere-Aafrika piirkonna nn Mattei kava, millega on võimalik tagada kõigile vajalikus ulatuses edasiminek;

2. kutsub komisjoni üles taaskäivitama GALSI projekti, mis sai 2013. ja 2015. aastal ühishuviprojekti staatuse, nagu on sätestatud TEN-E määruses, kuna see aitab kaasa Euroopa turu gaasitarnete ja -trassi mitmekesistamisele.

Viimane päevakajastamine: 15. november 2023
Õigusteave - Privaatsuspoliitika