Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B9-0450/2023Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B9-0450/2023

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Mattei plano, skirto Europos, Viduržemio jūros ir Afrikos regionui, kuriuo būtų galima užtikrinti tokio masto pažangą, kokios mums visiems reikia

11.10.2023

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 143 straipsnį

Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi

B9‑0450/2023

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl Mattei plano, skirto Europos, Viduržemio jūros ir Afrikos regionui, kuriuo būtų galima užtikrinti tokio masto pažangą, kokios mums visiems reikia

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 143 straipsnį,

A. kadangi Afrikos, Viduržemio jūros regiono ir Europos likimai turėtų būti laikomi susijusiais ir suderintais tik tuo atveju, jei bet kokios formos bendradarbiavimo pagrindas bus abipusis įsipareigojimas siekti taikos, tarptautinės teisės, teisinės valstybės, demokratijos, geros kaimynystės, atsakingo valdymo, žmogaus teisių ir asmens orumo;

B. kadangi ES ir jos valstybės narės turi parodyti lyderystės pavyzdį priimant ilgalaikius sprendimus ir programas, kurios galėtų padėti mažiausiai išsivysčiusioms šalims gauti nuosavų pajamų, užsitikrinti pakankamai vidaus išteklių, kuriuos jos galėtų skirti savo piliečiams, ir padėti nuo gyvulininkystės priklausomiems asmenims Afrikoje gauti maisto ir vandens, taip pat sužinoti, kad jiems yra alternatyvių pragyvenimo galimybių;

1. ragina Tarybą atskleisti Mattei planą, skirtą Europos, Viduržemio jūros ir Afrikos regionui, kuriuo būtų galima užtikrinti tokio masto pažangą, kokios mums visiems reikia;

2. ragina Komisiją atnaujinti GALSI projektą, kuriam 2013 m. ir 2015 m. suteiktas bendro intereso projekto statusas, kaip numatyta TEN-E reglamente, nes pripažįstama, kad juo prisidedama prie dujų tiekimo ir maršrutų į Europos rinką įvairinimo.

Atnaujinta: 2023 m. lapkričio 8 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika