Rezolūcijas priekšlikums - B9-0450/2023Rezolūcijas priekšlikums
B9-0450/2023

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par “Mateja plānu” Eiropai, Vidusjūras reģionam un Āfrikai, kurš spēj nodrošināt progresu mums visiem nepieciešamajā mērogā

11.10.2023

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 143. pantu

Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi

B9‑0450/2023

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par “Mateja plānu” Eiropai, Vidusjūras reģionam un Āfrikai, kurš spēj nodrošināt progresu mums visiem nepieciešamajā mērogā

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Reglamenta 143. pantu,

A. tā kā Āfrikas, Vidusjūras reģiona un Eiropas likteņi būtu uzskatāmi par saistītiem un konverģentiem tikai tad, ja jebkāda veida sadarbības pamatā ir savstarpēja apņemšanās ievērot mieru, starptautiskās tiesības, tiesiskumu, demokrātiju, labas kaimiņattiecības, atbildīgu pārvaldību, cilvēktiesības un cilvēka cieņu;

B. tā kā ES un tās dalībvalstīm ir jāuzņemas vadošā loma, nodrošinot ilgtermiņa risinājumus un programmas, kas varētu palīdzēt vismazāk attīstītajām valstīm radīt pašām savus ieņēmumus un pietiekamus iekšējos resursus, ko piešķirt saviem iedzīvotājiem un palīdzēt cilvēkiem, kuri Āfrikā ir atkarīgi no lopkopības, piekļūt pārtikai un ūdenim un uzzināt, ka viņiem ir pieejami alternatīvi veidi,

1. aicina Padomi nākt klajā ar „Mateja plānu” Eiropai, Vidusjūras reģionam un Āfrikai, kuram jāspēj nodrošināt progresu mums visiem nepieciešamajā mērogā;

2. aicina Komisiju atsākt projektu “GALSI”, kuram 2013. un 2015. gadā tika piešķirts kopīgu interešu projekta statuss, kā paredzēts TEN-E regulā, jo tas ir atzīts par tādu, kas veicina gāzes piegāžu un maršrutu uz Eiropas tirgu diversifikāciju.

Pēdējā atjaunošana: 2023. gada 31. oktobris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika