Предложение за резолюция - B9-0455/2023Предложение за резолюция
B9-0455/2023

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно ефективността на санкциите на ЕС срещу Русия

6.11.2023 - (2023/2905(RSP))

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията
съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността

Михаел Галер, Андрюс Кубилюс, Раса Юкнявичиене, Траян Бъсеску, Изабел Визелер‑Лима, Анджей Халицки, Андрей Ковачев, Радослав Шикорски, Владимир Билчик, Янина Охойска, Сара Шютедал, Хена Виркунен, Арба Кокалари, Александър Александров Йорданов, Еуджен Томак
от името на групата EPP

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B9-0453/2023

Процедура : 2023/2905(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B9-0455/2023
Внесени текстове :
B9-0455/2023
Разисквания :
Приети текстове :

B9‑0455/2023

Резолюция на Европейския парламент относно ефективността на санкциите на ЕС срещу Русия

(2023/2905(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид предходните си резолюции относно Русия,

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна ЕС и Г-7 започнаха да прилагат три категории санкции срещу Русия: а) ембарго върху износа на руски стоки с цел намаляване на приходите, които Русия използва за финансиране на своята военна машина; б) ембарго върху износа на високотехнологични продукти от ЕС, така че Русия да не може да произвежда ново военно оборудване, основано на модерни технологии; и в) индивидуални санкции срещу олигарси и други поддръжници на режима на Путин в подкрепа на агресивната война;

Б. като има предвид, че през 2022 г. делът на приходите от износ на енергийни ресурси възлиза на една трета от общите приходи в бюджета на Руската федерация;

В. като има предвид, че от началото на войната Русия е спечелила 532 милиарда евро приходи от износ на изкопаеми горива, от които закупените от държавите – членки на ЕС, възлизат на над 178 милиарда евро[1]; като има предвид, че само през 2022 г. приходите от руските енергийни ресурси възлизат на 321 милиарда щатски долара; като има предвид, че приходите от руския износ на суров нефт и нефтопродукти съставляват най-високия дял от приходите в Руската федерация;

Г. като има предвид, че Съветът вече прие 11 пакета от икономически и индивидуални ограничителни мерки срещу Русия, които включват и определени мерки в енергийния сектор, обхващащи например конкретни стоки и технологии, необходими за рафиниране на нефт, оборудване за енергийната промишленост, технологии и услуги, суров нефт и рафинирани нефтопродукти, въглища и други твърди изкопаеми горива;

Д. като има предвид, че държавите – членки на ЕС, заедно с Коалицията за таван на цените, въведоха тавани на цените за пренасяните по море суров нефт, нефтени масла и масла от битуминозни минерали, които са с произход от Русия или се изнасят от нея; като има предвид, че те определят тези тавани на 60 щатски долара за барел за суров нефт, 45 щатски долара за барел за нефтопродуктите на цена, по-ниска от цената на суровия нефт, и 100 щатски долара за барел за нефтопродуктите на цена, по-висока от цената на суровия нефт;

Е. като има предвид, че според различни проучвания[2] производствените разходи за руския суров нефт за барел са приблизително 15 щатски долара, а за дизеловото гориво – 20 щатски долара; като има предвид, че поради това настоящите тавани на цените все още дават възможност за значителни печалби за режима на Путин и намаляването на тавана на цените на нефта до 30 щатски долара все още няма да окаже отрицателно въздействие върху обема на производството;

Ж. като има предвид, че по данни на експерти[3] намалението с 1 щатски долар за барел на цената на руския нефт се равнява на 2,7 милиарда щатски долара под формата на намалени годишни приходи от износ; като има предвид, че през февруари 2023 г. въздействието на петролното ембарго и тавана на цените на ЕС върху Русия доведе до загуба за Русия от 220 милиона евро на ден приходи от износ на енергия;

З. като има предвид, че приближаването на тавана на цените до производствените разходи в Русия би могло да намали руските печалби от износ с над 100 милиона евро на ден;

И. като има предвид, че санкциите върху износа на руски енергийни ресурси оказват силно въздействие върху приходите за руската държава; като има предвид, че след въвеждането на тавана на цените приходите на Русия от износ на енергийни ресурси намаляха почти наполовина през декември 2022 г. в сравнение с равнищата отпреди войната;

Й. като има предвид, че бюджетният дефицит на Русия през 2022 г. (2,3 % от брутния вътрешен продукт или БВП) беше почти три пъти по-висок от очакванията преди войната поради въвеждането на тавана на цените и санкциите на ЕС върху вноса на енергия от Русия;

К. като има предвид, че някои държави – членки на ЕС, са предоставили временни дерогации по отношение на вноса на руски суров нефт и вакуумен газьол по море;

Л. като има предвид, че Руската федерация все още се възползва от износа на стоки, които не са обект на санкции, чрез канали, които не са обект на санкции; като има предвид, че от август 2023 г. насам е очевидно, че Русия намира нови начини за заобикаляне на санкциите, определящи таван на цените на нефта, и цените на руския нефт на световните пазари започнаха да се увеличават;

М. като има предвид, че Русия все още реализира около 690 милиона евро на ден от износа на изкопаеми горива (данни от август 2023 г.); като има предвид, че ЕС все още изпраща на Русия 2 милиарда евро месечно за изкопаеми горива;

Н. като има предвид, че поради продължаващия внос на газ по тръбопроводи и втечнен природен газ (ВПГ), както и поради различни изключения от забраните за внос на суров нефт и нефтопродукти, ЕС продължава да бъде един от най-големите клиенти на Русия за изкопаеми горива;

О. като има предвид, че Унгария, България, Словакия, Чехия и Испания са най-големите вносители от ЕС на руски изкопаеми горива към юли 2023 г., като са внасяли предимно суров нефт по тръбопроводи, ВПГ и газопроводен газ от Русия;

П. като има предвид, че въпреки санкциите Русия увеличи доставките на ВПГ за Европа; като има предвид, че през първата половина на 2023 г. руският внос на ВПГ в ЕС е бил в пика си спрямо последните три години;

Р. като има предвид, че основният доставчик на руски ВПГ е частното дружество „Новатек“, притежавано от руски олигарси, приближени на Владимир Путин; като има предвид, че понастоящем „Новатек“ изпълнява проекта Arctic-2 за ВПГ, който има за цел да увеличи значително продажбите на руски ВПГ на международните пазари и би могъл да удвои капацитета за износ на дружеството;

С. като има предвид, че плавателни съдове, собственост на ЕС, са транспортирали най-големия дял руски суров нефт през 2022 г. и 2023 г.;

Т. като има предвид, че европейското производство на алуминий вече не е конкурентоспособно отчасти поради високите цени на енергията, както и защото част от пазарния дял е поет от руските производители на алуминий;

У. като има предвид, че „Росатом“ и руският сектор на ядрената енергетика все още не са включени в пакетите от санкции въпреки явните и трайни нарушения на ядрената безопасност и сигурност в Запорожката атомна електроцентрала; като има предвид, че чрез своите дъщерни дружества „Росатом“ внася технологии и материали от основно значение за руския военно-промишлен комплекс; като има предвид, че „Росатом“ развива обичайната си дейност с европейските дружества в областта на ядрените технологии и следователно ще продължи да предоставя своя лиценз на производителите на гориво VVER-1000; като има предвид, че през 2022 г. и 2023 г. ЕС и неговите държави членки постигнаха значителен напредък в намаляването на зависимостта си от руската ядрена промишленост и поради това понастоящем ЕС е в много по-добра позиция да приеме санкции срещу „Росатом“;

Ф. като има предвид, че има множество доказателства[4], че Руската федерация се стреми да заобиколи санкциите върху износа в ЕС на високотехнологични продукти и продукти с двойна употреба през държави извън ЕС; като има предвид, че тези държави извън ЕС значително увеличиха равнищата на износ на същите продукти от ЕС за Русия след въвеждането на санкциите на ЕС срещу Русия;

Х. като има предвид, че през декември 2022 г. ЕС назначи г-н Дейвид О’Съливан за международен специален пратеник за прилагането на санкциите на ЕС;

Ц. като има предвид, че Русия обяви, че през 2024 г. нейният бюджет за отбрана ще бъде увеличен с почти 70 % и ще достигне 107 милиарда евро, или 6 % от БВП (увеличение спрямо 63 милиарда евро, или 3,9 % от БВП, през 2023 г.).

1. призовава ЕС и неговите държави членки да постигнат напредък по отношение на задълбочаването, укрепването и разширяването на обхвата на политиката на санкции на ЕС, за да се намали допълнително способността на Русия да финансира военните си усилия и да използва западните технологии за производство на оръжия;

2. призовава ЕС, неговите държави членки и Коалицията за таван на цените да намалят допълнително тавана на цената на суровия нефт от настоящите 60 щатски долара за барел на 30 щатски долара за барел;

3. насърчава държавите – членки на ЕС, да проучат възможността за налагане на ембарго върху вноса от Русия на втечнен нефтен газ и ВПГ в Европейския съюз, а в очакване на това проучване да разгледат възможността за спиране на вноса на ВПГ от Русия в отделни държави членки;

4. призовава държавите – членки на ЕС, и Коалицията за таван на цените да въведат таван на цените на руския износ на азотни торове;

5. приканва Комисията да предложи механизъм за ограничения върху вноса на горива, ако горивата се произвеждат от държави извън ЕС, които използват руски нефт;

6. призовава държавите от Коалицията за таван на цените да забранят трансбордирането на руски нефт и ВПГ през своите териториални води и изключителни икономически зони;

7. призовава Комисията да въведе санкции срещу руски и международни дружества, участващи в изграждането на терминала Arctic-2 за ВПГ в Русия;

8. призовава ЕС да въведе редовни проверки на пратки, за които е декларирано, че не са с руски произход, чрез химическите характеристики на нефта; отбелязва, че доставките на суров нефт, за които не се предоставят анализи или които не участват в системата за проверка, автоматично се третират като руски нефт, следва да се продават в съответствие с тавана на цените (под пазарните цени) и не могат да бъдат доставяни на западните пазари;

9. приканва Комисията да предложи ограничение на предоставянето на танкерни услуги и ембарго върху продажбата на танкери на Русия, както и ограничение за европейските застрахователни услуги за танкери, ако те се използват за износ на руски нефт;

10. настоятелно призовава Комисията и другите институции на ЕС да въведат засилен и централизиран надзор на равнището на ЕС върху прилагането на санкциите върху износа на руски енергийни ресурси, което би попречило на Русия да търси и открива нови начини за заобикаляне на санкциите;

11. настоятелно призовава Комисията да разшири санкциите срещу Русия по отношение на алуминия; настоятелно призовава Комисията също така да проучи какви други видове продукти могат да бъдат обект на увеличен пазарен дял от страна на руските производители и да предприеме съответни действия;

12. призовава държавите – членки на ЕС, да въведат санкции срещу „Росатом“, неговото ръководство и дъщерни дружества, като така ограничат възможността за сътрудничество до строго необходимото за енергийната сигурност на Съюза;

13. призовава Комисията и Агенцията за снабдяване към Евратом да преразгледат настоящото сътрудничество с „Росатом“ и да предоставят подкрепа за замяната на руското гориво, резервни части и услуги с възможни алтернативи, като вземат предвид успешния опит на Украйна;

14. призовава Комисията и държавите членки да обмислят въвеждането на забрана върху вноса на руско ядрено гориво, като уран, и върху сътрудничеството на държавите – членки на ЕС, с Русия в областта на ядрените технологии, включително технологиите за рециклиране и преработка, необходими в атомните електроцентрали;

15. призовава Комисията и държавите членки да положат повече усилия, за да спрат заобикалянето на санкциите върху износа за Русия на високотехнологични стоки и изделия с двойна употреба, произведени в ЕС;

16. призовава ЕС и неговите държави членки да въведат подобни санкции върху износа на стоки за Беларус и да предупредят държавите извън ЕС относно възможността за налагане на санкции, ако не спрат да предоставят услуги за транзитно преминаване на санкционирани стоки от ЕС към Русия;

17. призовава ЕС и неговите държави членки да въведат нови разпоредби за дружествата, участващи в заобикалянето на санкциите на ЕС, които биха изключили тези дружества от участие в изпълнението на проекти по Механизма за Украйна за възстановяване, реконструкция и модернизация на Украйна;

18. призовава Комисията да обмисли създаването на политическа позиция за член на Комисията, отговарящ за санкциите, което би спомогнало за по-добра координация на прилагането на политиката на санкции на ЕС;

19. Настоятелно призовава Съвета да разшири списъка си със санкции, за да включи патриарх Кирил, Василий Небензя, постоянен представител на Руската федерация в Организацията на обединените нации, Дмитрий Полянски, първи заместник на постоянния представител на Руската федерация в ООН, Сергей Караганов, председател на редакционната колегия на Съвета по външна политика и политика по въпросите на отбраната, и Дмитрий Тренин, професор по научни изследвания във Факултета по световна икономика и световна политика, Висше училище по икономика към Националния университет за научни изследвания, които са водещи фигури в разпространението на дезинформация относно агресивната война на Русия срещу Украйна и отправиха открити призиви Русия да извърши ядрени нападения срещу държави – членки на НАТО;

20. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, на Съвета на Европа и на правителствата и парламентите на държавите от Г-7.

 

 

 

Последно осъвременяване: 8 ноември 2023 г.
Правна информация - Политика за поверителност