Πρόταση ψηφίσματος - B9-0455/2023Πρόταση ψηφίσματος
B9-0455/2023

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την αποτελεσματικότητα των κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας

6.11.2023 - (2023/2905(RSP))

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Michael Gahler, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Traian Băsescu, Isabel Wiseler‑Lima, Andrzej Halicki, Andrey Kovatchev, Radosław Sikorski, Vladimír Bilčík, Janina Ochojska, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Arba Kokalari, Alexander Alexandrov Yordanov, Eugen Tomac
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0453/2023

Διαδικασία : 2023/2905(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B9-0455/2023
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B9-0455/2023
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B9‑0455/2023

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αποτελεσματικότητα των κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας

(2023/2905(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Ρωσία,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η ΕΕ και οι χώρες της G7 άρχισαν να εφαρμόζουν τρεις κατηγορίες κυρώσεων κατά της Ρωσίας: α) εμπάργκο στις εξαγωγές ρωσικών αγαθών προκειμένου να μειωθούν τα έσοδα που χρησιμοποιεί η Ρωσία για τη χρηματοδότηση της πολεμικής μηχανής της· β) εμπάργκο στις εξαγωγές προϊόντων υψηλής τεχνολογίας της ΕΕ, ώστε η Ρωσία να μην είναι σε θέση να χρησιμοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες για την παραγωγή νέου στρατιωτικού εξοπλισμού· και γ) ατομικές κυρώσεις κατά ολιγαρχών και άλλων φίλα προσκείμενων στο καθεστώς Putin οι οποίοι στηρίζουν τον επιθετικό πόλεμο·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2022 τα έσοδα από τις εξαγωγές ενεργειακών πόρων αντιπροσώπευαν το ένα τρίτο των συνολικών εσόδων στον προϋπολογισμό της Ρωσικής Ομοσπονδίας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την έναρξη του πολέμου και μετά, η Ρωσία έχει αποκτήσει έσοδα ύψους 532 δισεκατομμυρίων EUR από τις εξαγωγές ορυκτών καυσίμων, εκ των οποίων περισσότερα από 178 δισεκατομμύρια EUR αντιστοιχούν σε αγορές ορυκτών καυσίμων από τα κράτη μέλη της ΕΕ[1]· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο το 2022 τα έσοδα από τους ρωσικούς ενεργειακούς πόρους ανήλθαν σε 321 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ (USD)· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έσοδα από τις ρωσικές εξαγωγές αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου αντιπροσωπεύουν το υψηλότερο μερίδιο εσοδών της Ρωσικής Ομοσπονδίας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο έχει ήδη εγκρίνει 11 δέσμες οικονομικών και ατομικών περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσίας που περιλαμβάνουν επίσης μέτρα στον τομέα της ενέργειας, τα οποία καλύπτουν, για παράδειγμα, συγκεκριμένα αγαθά και τεχνολογίες που απαιτούνται για τη διύλιση πετρελαίου, τον εξοπλισμό, την τεχνολογία και τις υπηρεσίες του τομέα της ενέργειας, το αργό πετρέλαιο και τα προϊόντα διύλισης πετρελαίου, καθώς και τον άνθρακα και άλλα στερεά ορυκτά καύσιμα·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ, από κοινού με τον Συνασπισμό για τον Καθορισμό Ανώτατων Τιμών, έχουν θεσπίσει ανώτατα όρια τιμών για το αργό πετρέλαιο που μεταφέρεται διά θαλάσσης, τα λάδια από πετρέλαιο και ασφαλτούχα ορυκτά που προέρχονται ή εξάγονται από τη Ρωσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι καθόρισαν τα εν λόγω ανώτατα όρια τιμών στα 60 USD ανά βαρέλι για το αργό πετρέλαιο, στα 45 USD ανά βαρέλι για τα προϊόντα πετρελαίου με έκπτωση και στα 100 USD ανά βαρέλι για τα προϊόντα πετρελαίου υψηλής ποιότητας·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι με βάση τις εκτιμήσεις διαφόρων μελετών[2] το κόστος παραγωγής για το ρωσικό αργό πετρέλαιο ανά βαρέλι ανέρχεται σε περίπου 15 USD και για το πετρέλαιο ντίζελ σε 20 USD· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, τα υφιστάμενα ανώτατα όρια τιμών εξακολουθούν να παρέχουν στο καθεστώς Putin σημαντικά περιθώρια κέρδους και ότι ακόμη και η μείωση του ανώτατου ορίου τιμών για το πετρέλαιο στα 30 USD δεν θα επηρεάσει αρνητικά τον όγκο παραγωγής·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με στοιχεία εμπειρογνωμόνων[3], η μείωση της τιμής του ρωσικού πετρελαίου κατά 1 USD ανά βαρέλι ισοδυναμεί με μείωση των ετήσιων εσόδων από εξαγωγές της τάξης των 2,7 δισεκατομμυρίων USD· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Φεβρουάριο του 2023 ο αντίκτυπος του πετρελαϊκού αποκλεισμού και του ανώτατου ορίου τιμών που επέβαλε η ΕΕ στη Ρωσία είχε ως αποτέλεσμα για τη Ρωσία απώλειες εσόδων από εξαγωγές ενέργειας της τάξης των 220 εκατομμυρίων EUR ημερησίως·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καθορισμός του ανώτατου ορίου τιμών σε επίπεδα πλησίον του κόστους παραγωγής στη Ρωσία θα μπορούσε να μειώσει τα κέρδη από τις ρωσικές εξαγωγές κατά περισσότερο από 100 εκατομμύρια EUR ημερησίως·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυρώσεις εις βάρος των εξαγωγών ρωσικών ενεργειακών πόρων έχουν ισχυρό αντίκτυπο στα έσοδα του ρωσικού κράτους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τη θέσπιση του ανώτατου ορίου τιμών, τα έσοδα της Ρωσίας από την εξαγωγή ενεργειακών πόρων μειώθηκαν σχεδόν κατά το ήμισυ τον Δεκέμβριο του 2022 σε σύγκριση με τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ρωσίας το 2022 (2,3 % του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος ή ΑΕγχΠ) ήταν σχεδόν τριπλάσιο από τις προπολεμικές προβλέψεις λόγω της θέσπισης ανώτατου ορίου τιμών και των κυρώσεων που επέβαλε η ΕΕ στις εισαγωγές ενέργειας από τη Ρωσία·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι για ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν προβλεφθεί προσωρινές εξαιρέσεις όσον αφορά την εισαγωγή αργού πετρελαίου με θαλάσσια μεταφορά και πετρελαίου εσωτερικής καύσης υπό κενό από τη Ρωσία·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία εξακολουθεί να επωφελείται από την εξαγωγή αγαθών για τα οποία δεν έχουν επιβληθεί κυρώσεις μέσω διαύλων που δεν υπόκεινται σε κυρώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τον Αύγουστο του 2023, είναι προφανές ότι η Ρωσία βρίσκει νέους τρόπους για να παρακάμψει τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν με το ανώτατο όριο στην τιμή του πετρελαίου και ότι οι τιμές του ρωσικού πετρελαίου στις παγκόσμιες αγορές έχουν αρχίσει να αυξάνονται·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία εξακολουθεί να κερδίζει περίπου 690 εκατομμύρια EUR ημερησίως από τις εξαγωγές των ορυκτών καυσίμων της (στοιχεία του Αυγούστου 2023)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εξακολουθεί να πληρώνει στη Ρωσία 2 δισεκατομμύρια EUR μηνιαίως για ορυκτά καύσιμα·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω των συνεχιζόμενων εισαγωγών αερίου μέσω αγωγών και υγροποιημένου φυσικού αερίου, καθώς και των διαφόρων εξαιρέσεων από τις απαγορεύσεις εισαγωγής αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου, η ΕΕ εξακολουθεί να παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους πελάτες της Ρωσίας όσον αφορά τα ορυκτά καύσιμα·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιούλιο του 2023 η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Ισπανία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία ήταν οι μεγαλύτεροι εισαγωγείς ρωσικών ορυκτών καυσίμων στην ΕΕ, εισάγοντας κυρίως αργό πετρέλαιο μέσω αγωγών, υγροποιημένο φυσικό αέριο και αέριο μέσω αγωγών από τη Ρωσία·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις κυρώσεις, η Ρωσία έχει αυξήσει τον εφοδιασμό της Ευρώπης με υγροποιημένο φυσικό αέριο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023, οι εισαγωγές ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην ΕΕ ήταν οι υψηλότερες των τριών τελευταίων ετών·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κύριος προμηθευτής ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου είναι η ιδιωτική εταιρεία Novatek, η οποία ανήκει σε Ρώσους ολιγάρχες από το στενό περιβάλλον του Vladimir Putin· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Novatek έχει αναλάβει την εκτέλεση του έργου Arctic-2 LNG, το οποίο αποσκοπεί στη σημαντική αύξηση των πωλήσεων ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στις διεθνείς αγορές και θα μπορούσε να διπλασιάσει την εξαγωγική ικανότητα της εταιρείας·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεγαλύτερες ποσότητες ρωσικού αργού πετρελαίου το 2022 και το 2023 μεταφέρθηκαν από σκάφη ιδιοκτησίας της ΕΕ·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγή αλουμινίου στην Ευρώπη έχει παύσει να είναι ανταγωνιστική εν μέρει λόγω των υψηλών τιμών ενέργειας και επειδή Ρώσοι παραγωγοί αλουμινίου κατέχουν πλέον μέρος του μεριδίου αγοράς·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρεία Rosatom και ο ρωσικός τομέας πυρηνικής ενέργειας εξακολουθούν να μην περιλαμβάνονται στις δέσμες κυρώσεων παρά τις κατάφωρες και επανειλημμένες παραβιάσεις της πυρηνικής ασφάλειας και προστασίας στον πυρηνικό σταθμό της Zaporizhzhia· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Rosatom, μέσω των θυγατρικών της, εξασφαλίζει διαπιστωμένα εισαγωγές κρίσιμων τεχνολογιών και υλικών στο ρωσικό στρατιωτικοβιομηχανικό σύμπλεγμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρηματικές σχέσεις της Rosatom με τις ευρωπαϊκές εταιρείες πυρηνικής τεχνολογίας δεν έχουν διαταραχθεί και ότι, ως εκ τούτου, η Rosatom θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τις άδειές της προς όφελος των παραγωγών καυσίμων για μονάδες VVER-1000· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια του 2022 και του 2023, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της σημείωσαν σημαντική πρόοδο όσον αφορά τη μείωση της εξάρτησής τους από τη ρωσική πυρηνική βιομηχανία και ότι, ως εκ τούτου, η ΕΕ βρίσκεται πλέον σε πολύ καλύτερη θέση για την επιβολή κυρώσεων κατά της Rosatom·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει πλήθος στοιχείων[4] σύμφωνα με τα οποία η Ρωσική Ομοσπονδία επιδιώκει να παρακάμψει μέσω τρίτων χωρών τις απαγορεύσεις στις εξαγωγές προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και προϊόντων διπλής χρήσης από την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τη θέσπιση των κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας, οι εν λόγω τρίτες χώρες έχουν αυξήσει σημαντικά τα επίπεδα εξαγωγών προϊόντων ίδιων με τα ενωσιακά προς τη Ρωσία·

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Δεκέμβριο του 2022 η ΕΕ διόρισε τον κ. David O’Sullivan ως διεθνή ειδικό απεσταλμένο για την εφαρμογή των κυρώσεων της ΕΕ·

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία ανακοίνωσε ότι το 2024 ο αμυντικός προϋπολογισμός της θα αυξηθεί κατά σχεδόν 70 % και θα ανέλθει σε 107 δισεκατομμύρια EUR ή σε 6 % του ΑΕγχΠ (από 63 δισεκατομμύρια EUR ή 3,9 % του ΑΕγχΠ το 2023)·

1. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να προχωρήσουν στην εμβάθυνση, την ενίσχυση και τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της πολιτικής κυρώσεων της ΕΕ, προκειμένου να μειώσουν περαιτέρω την ικανότητα της Ρωσίας να χρηματοδοτεί τις πολεμικές της προσπάθειες και να χρησιμοποιεί δυτικές τεχνολογίες για την παραγωγή όπλων·

2. καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και τον Συνασπισμό για τον Καθορισμό Ανώτατων Τιμών να μειώσουν περαιτέρω το ανώτατο όριο στην τιμή του αργού πετρελαίου από τα 60 USD ανά βαρέλι που είναι σήμερα σε 30 EUR ανά βαρέλι·

3. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ να διερευνήσουν τη δυνατότητα επιβολής εμπάργκο στις εισαγωγές ρωσικού υγραερίου και ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, εν αναμονή αυτής της διερεύνησης, να εξετάσουν το ενδεχόμενο διακοπής των εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου σε επιμέρους κράτη μέλη·

4. καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ και τον Συνασπισμό για τον Καθορισμό Ανώτατων Τιμών να θεσπίσουν ανώτατο όριο τιμών για τις εξαγωγές ρωσικών αζωτούχων λιπασμάτων·

5. καλεί την Επιτροπή να προτείνει έναν μηχανισμό επιβολής περιορισμών στις εισαγωγές καυσίμων που παράγονται από τρίτες χώρες οι οποίες χρησιμοποιούν ρωσικό πετρέλαιο·

6. καλεί τις χώρες του Συνασπισμού για τον Καθορισμό Ανώτατων Τιμών να απαγορεύσουν τη μεταφόρτωση ρωσικού πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσω των χωρικών τους υδάτων και των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών τους·

7. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει κυρώσεις κατά ρωσικών και διεθνών εταιρειών που συμμετέχουν στην κατασκευή του τερματικού σταθμού Arctic-2 LNG στη Ρωσία·

8. καλεί την ΕΕ να καθιερώσει τακτικούς ελέγχους για την επαλήθευση, μέσω της χημικής μελέτης του πετρελαίου, των αποστολών που δηλώνονται ως μη ρωσικής προέλευσης· επισημαίνει ότι οι αποστολές αργού πετρελαίου που δεν συνοδεύονται από δοκιμασίες ή δεν συμμετέχουν στο σύστημα επαλήθευσης αντιμετωπίζονται αυτομάτως ως ρωσικό πετρέλαιο, πρέπει να πωλούνται σύμφωνα με το ανώτατο όριο τιμών (κάτω από τις τιμές της αγοράς) και δεν μπορούν να διατεθούν στις δυτικές αγορές·

9. καλεί την Επιτροπή να προτείνει την επιβολή περιορισμού στις υπηρεσίες δεξαμενόπλοιων και εμπάργκο στην πώληση δεξαμενόπλοιων στη Ρωσία, καθώς και την επιβολή περιορισμού στις ευρωπαϊκές υπηρεσίες ασφάλισης δεξαμενόπλοιων, αν αυτά χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή ρωσικού πετρελαίου·

10. παροτρύνει την Επιτροπή και τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ να θεσπίσουν ενισχυμένη και κεντρική εποπτεία σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά την εφαρμογή των κυρώσεων κατά των εξαγωγών ρωσικών ενεργειακών πόρων, κάτι το οποίο θα εμπόδιζε τη Ρωσία να αναζητήσει και να ανακαλύψει νέους τρόπους καταστρατήγησης των κυρώσεων·

11. ζητά από την Επιτροπή να επεκτείνει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας ώστε να συμπεριληφθεί το αλουμίνιο· παροτρύνει επίσης την Επιτροπή να εξετάσει για ποια άλλα είδη προϊόντων ενδέχεται να κατέχουν αυξημένο μερίδιο αγοράς οι Ρώσοι παραγωγοί και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα·

12. καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να θεσπίσουν κυρώσεις κατά της Rosatom, της ηγεσίας και των θυγατρικών της και, ως εκ τούτου, να περιορίσουν τη δυνατότητα συνεργασίας στον βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίος για την ενεργειακή ασφάλεια της Ένωσης·

13. καλεί την Επιτροπή και τον Οργανισμό Εφοδιασμού της Ευρατόμ να επανεξετάσουν την υφιστάμενη συνεργασία με τη Rosatom και να παράσχουν στήριξη για την αντικατάσταση των ρωσικών καυσίμων, ανταλλακτικών και υπηρεσιών με πιθανές εναλλακτικές λύσεις, λαμβάνοντας υπόψη την επιτυχή εμπειρία της Ουκρανίας·

14. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εισαγωγών ρωσικών πυρηνικών καυσίμων, όπως ουρανίου, και το ενδεχόμενο επιβολής απαγορεύσεων στα κράτη μέλη της ΕΕ που συνεργάζονται με τη Ρωσία στον τομέα της πυρηνικής τεχνολογίας, μεταξύ άλλων στους τομείς των τεχνολογιών ανακύκλωσης και επανεπεξεργασίας που είναι απαραίτητες σε πυρηνικούς σταθμούς·

15. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες ώστε να δοθεί τέλος στην καταστρατήγηση των κυρώσεων κατά των εξαγωγών προς τη Ρωσία αγαθών υψηλής τεχνολογίας και αγαθών διπλής χρήσης που παράγονται στην ΕΕ·

16. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να θεσπίσουν παρόμοιες κυρώσεις για τις εξαγωγές αγαθών προς τη Λευκορωσία και να προειδοποιήσουν τρίτες χώρες σχετικά με το ενδεχόμενο να τους επιβληθούν κυρώσεις αν δεν σταματήσουν να παρέχουν υπηρεσίες για τη διαμετακόμιση, από την ΕΕ προς τη Ρωσία, εμπορευμάτων στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις·

17. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να θεσπίσουν νέες διατάξεις για τις εταιρείες που εμπλέκονται στην καταστρατήγηση των κυρώσεων που επιβάλλει η ΕΕ, οι οποίες θα προβλέπουν τον αποκλεισμό των εταιρειών αυτών από τη συμμετοχή στην υλοποίηση έργων για την ανάκαμψη, την ανασυγκρότηση και τον εκσυγχρονισμό της Ουκρανίας στο πλαίσιο της διευκόλυνσης για την Ουκρανία·

18. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης πολιτικής θέσης αρμόδιου για τις κυρώσεις επιτρόπου, η οποία θα συμβάλει στον καλύτερο συντονισμό της εφαρμογής της πολιτικής κυρώσεων της ΕΕ·

19. παροτρύνει το Συμβούλιο να επεκτείνει τον κατάλογο κυρώσεων ώστε να συμπεριληφθούν ο Πατριάρχης Κύριλλος, ο Vassily Nebenzia, μόνιμος αντιπρόσωπος της Ρωσικής Ομοσπονδίας στον ΟΗΕ, ο Dmitry Polyanskiy, πρώτος αναπληρωτής μόνιμος αντιπρόσωπος της Ρωσικής Ομοσπονδίας στον ΟΗΕ, ο Sergey Karaganov, πρόεδρος της συντακτικής επιτροπής του Συμβουλίου Εξωτερικής και Αμυντικής Πολιτικής και ο Dmitri Trenin, καθηγητής έρευνας στη Σχολή Παγκόσμιας Οικονομίας και Παγκόσμιας Πολιτικής της Ανώτατης Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού Ερευνητικού Πανεπιστημίου, οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της διάδοσης παραπληροφόρησης σχετικά με τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και έχουν απευθύνει ανοικτές εκκλήσεις για πραγματοποίηση πυρηνικών επιθέσεων της Ρωσίας κατά χωρών μελών του ΝΑΤΟ·

20. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των χωρών της G7.

 

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 8 Νοεμβρίου 2023
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου