Forslag til beslutning - B9-0457/2023Forslag til beslutning
B9-0457/2023

FORSLAG TIL BESLUTNING om effektiviteten af EU's sanktioner over for Rusland

6.11.2023 - (2023/2905(RSP))

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2

Anna Fotyga, Angel Dzhambazki, Witold Jan Waszczykowski, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Jacek Saryusz‑Wolski, Adam Bielan, Eugen Jurzyca, Assita Kanko, Cristian Terheş, Joachim Stanisław Brudziński, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Anna Zalewska, Hermann Tertsch
for ECR-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0453/2023

Procedure : 2023/2905(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B9-0457/2023
Indgivne tekster :
B9-0457/2023
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B9‑0457/2023

Europa-Parlamentets beslutning om effektiviteten af EU's sanktioner over for Rusland

(2023/2905(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Ukraine og Rusland,

 der henviser til FN-pagten, Haagerkonventionerne, Genèvekonventionerne og tillægsprotokollerne hertil samt til Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol,

 der henviser til associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side[1] og til den tilhørende vidtgående og brede frihandelsaftale mellem Den Europæiske Union og Ukraine, som blev undertegnet i 2014,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at Den Russiske Føderation med aktiv støtte fra den belarusiske diktator, Aljaksandr Lukasjenka, fortsætter sin ulovlige, uprovokerede og uberettigede angrebskrig mod Ukraine, som begyndte allerede i 2014 med besættelsen af Krim og dele af Donetsk oblast og Luhansk oblast, men som eskalerede den 24. februar 2022 og blev den største militære konflikt på det europæiske kontinent siden afslutningen af anden verdenskrig;

B. der henviser til, at tidligere politikker over for Den Russiske Føderation ikke har standset dens imperialisme og kun har medført stadig mere ødelæggende angrebskrige, således at alt andet end en sejr for Ukraine vil være et uudholdeligt resultat for international fred, menneskerettighederne og demokratiet;

C. der henviser til, at EU og nogle af dets medlemsstater selv efter 2014 har fortsat en politik med tæt samarbejde med Den Russiske Føderation på en lang række områder, navnlig energi, men også i rumsektoren og endda på det militære område, på trods af opfordringer til at sætte en stopper for det; der henviser til, at europæiske virksomheder, såsom Siemens, samt virksomheder, der var involveret i opførelsen af Kertjbroen, begik åbenlyse overtrædelser af EU's sanktioner og bidrog til at øge Ruslands kapacitet og muliggøre yderligere aggression; der henviser til, at sådanne skandaløse sager på trods af en vis opmærksomhed i medierne ikke er blevet ordentligt efterforsket og retsforfulgt, hvilket ville virke afskrækkende for andre virksomheder;

D. der henviser til, at EU har vedtaget 11 pakker af sanktioner mod Rusland for at svække landets militære kapacitet og hæmme dets evne til at føre en omfattende krig; der henviser til, at disse omfatter personlige sanktioner mod over 1 800 enkeltpersoner, afkobling af 10 førende russiske finansielle institutioner – herunder Ruslands største bank, Sberbank – fra SWIFT's internationale finansielle meddelelsessystem, et forbud mod eksport til Rusland (herunder transit) af varer og/eller teknologi med dobbelt anvendelse, dronemotorer, våben, civile skydevåben, ammunition, militærkøretøjer og paramilitært udstyr, lukning af EU's luftrum, søhavne og veje for russiske luftfartøjer, skibe og transportvirksomheder, et prisloft for russisk råolie og russiske olieprodukter, der eksporteres til tredjelande, og et forbud mod levering af søtransport; der henviser til, at selv om disse sanktioner til en vis grad har undermineret Kremls evne til at føre sin uprovokerede krig, bør de ikke desto mindre ledsages af andre bestræbelser, såsom fortsat militær støtte til Ukraine;

E. der henviser til, at det anslås, at EU har indefrosset 300 mia. EUR af Ruslands centralbankreserver og 19 mia. EUR af russiske oligarkers penge, mens USA og andre vestlige allierede har blokeret eller beslaglagt mere end 58 mia. USD i aktiver, der ejes eller kontrolleres af russere, der er omfattet af sanktioner;

F. der henviser til, at mange internationale virksomheder som reaktion på angrebshandlingen besluttede at forlade det russiske marked, men at et betydeligt antal virksomheder med hovedsæde i EU og G7-landene, navnlig Tyskland, Frankrig, Italien, Grækenland, Slovenien, Østrig og Spanien, ikke desto mindre fortsætter med at drive virksomhed og investere i Rusland, hvorved de støtter Ruslands krigsøkonomi;

G. der henviser til, at Rusland er afhængig af villige enkeltpersoner og enheder fra tredjelande for at kunne forsyne sit militær og fortsætte sin afskyelige krig mod Ukraine; der henviser til, at leveringen af våben og militært udstyr ifølge troværdige rapporter fortsætter, ikke kun fra Nordkorea og Iran, men også i stigende grad fra Kina;

H. der henviser til, at Raiffeisen, den største vestlige långiver, som stadig opererer under Putins regime, ni år efter Ruslands aggression mod Ukraine begyndte, genererede næsten halvdelen af sit overskud fra sine russiske aktiviteter med en betydelig stigning i overskuddet i 2022 på trods af opfordringer til at skære ned på sin forretning i landet;

I. der henviser til, at Ruslands ordninger til at omgå sanktioner er ved at blive mere avancerede, navnlig når det drejer sig om at sælge den olie, der fortsat er den vigtigste kilde til finansiering af krigen;

J. der henviser til, at EU-landene importerede omtrent samme mængde russisk flydende naturgas (LNG) fra januar til september 2023, som de gjorde i samme periode i det foregående år, idet nogle lande øgede deres LNG-import med 40 til 50 %, og de tyske virksomheder Technip og Linde spillede en afgørende rolle i Ruslands udvikling af "Arctic LNG 2"-projektet, som for nylig blev medtaget i den amerikanske sanktionsordning;

K. der henviser til, at Rusland har skabt en såkaldt mørk flåde af olietankskibe, der kan operere uden vestlig forsikring og andre tjenester, for at omgå det olieloft, som EU har indført;

L. der henviser til, at Rusland er i stand til at opnå et betydeligt antal af de computerkomponenter, der kræves for at fremstille ballistiske missiler og krydsermissiler, ved at anvende sit rumprogram (ROSCOSMOS) som et middel til at erhverve teknologier med både civile og militære formål;

M. der henviser til, at mange virksomheder, herunder i Serbien, Armenien, Kasakhstan, Tyrkiet, Indien og Kina, er villige til at løbe betydelige risici for at opfylde den russiske efterspørgsel efter varer, der er forbudt i henhold til EU's sanktioner;

N. der henviser til, at Rusland har etableret alternative ruter for import af varer med dobbelt anvendelse – hovedsagelig gennem Kina, Tyrkiet, Cypern og De Forenede Arabiske Emirater – som er blevet knudepunkter for eksport, reeksport og omladning af udenlandsk fremstillet teknologi og udstyr til Rusland; der henviser til, at importens omfang allerede har oversteget niveauet før krigen; der henviser til, at Ruslands import af mikroprocessorer og/eller halvledere som eksempel steg fra 1,82 mia. USD i 2021 til 2,45 mia. USD i 2022 (år til år);

O. der henviser til, at Rusland ifølge visse kilder i 2022 importerede ubemandede luftfartøjer fra Kina, Hongkong, Indien, Tyrkiet og også fra EU-lande, nemlig Nederlandene og Tyskland;

P. der henviser til, at Kreml uden sanktioner mod den russiske kornhandel har udnyttet kornblokaden i Sortehavet til aggressivt at drive Ukraine væk fra landets traditionelle markeder og udvide sin egen eksport og er fortsat med at eksportere korn, der er stjålet fra Ukraines besatte områder;

1. gentager sin urokkelige støtte til Ukraines uafhængighed, suverænitet og territoriale integritet inden for dets internationalt anerkendte grænser og bekræfter, at det er EU's politik at se Ukraine sejre mod invasionsmagten og genetablere sine internationalt anerkendte 1991-grænser; gentager i de skarpeste vendinger sin fordømmelse af Ruslands ulovlige, uprovokerede og uberettigede angrebskrig mod Ukraine;

2. kræver, at Rusland og dets stedfortræderstyrker indstiller alle militære aktioner, navnlig folkedrabsangreb på beboelsesområder og civil infrastruktur, samt tvangsoverførsel af ukrainske børn til Den Russiske Føderation og Belarus, og at Rusland fuldstændigt og betingelsesløst trækker alle militære styrker, stedfortrædere og militært udstyr tilbage fra hele Ukraines internationalt anerkendte territorium;

3. glæder sig over den seneste sanktionspakke, som USA bebudede den 2. november 2023, og opfordrer til, at der opretholdes en tæt koordinering af de restriktive foranstaltninger, der har til formål at mindske Ruslands kapacitet til at fortsætte sin aggression;

4. opfordrer til en hurtig forberedelse og gennemførelse af en ny EU-sanktionspakke, som vil styrke og sikre større effektivitet af de restriktive foranstaltninger, der allerede er indført, og gøre det vanskeligere for Rusland og tredjelande at omgå disse foranstaltninger, navnlig:

a. ved at indføre foranstaltninger til at skabe forstyrrelser i alle led i Ruslands militære forsyningskæde og målrette indsatsen mod eksterne aktører, der søger at støtte Ruslands krigsindsats, herunder gennem produktion af droner og missiler

b. ved at indføre yderligere sanktioner rettet mod virkningsfulde russiske erhvervsaktører, herunder bl.a. de russiske virksomheder, der stadig er til stede på EU's markeder, såsom Lukoil, ved at reducere EU's samarbejde med Moskva om nukleart brændsel og medtage det statslige russiske atomenergiselskab Rosatom i sanktionsordningen

c. ved at forbyde import af russiske diamanter og sanktionere den statsejede virksomhed Alrosa samt ved at indføre systemer til sporing af diamanters oprindelse baseret på nye teknologier

d. ved at styrke håndhævelsen af olieprisloftet og overholdelsen af prisloftet, navnlig ved at kræve, at prisattester for russiske olielaster kun kan udstedes af en hvidliste over godkendte erhvervsdrivende, og ved at kræve, at alle tankskibe, der passerer gennem europæiske territorialfarvande, skal kontrollere, at de har en tilstrækkelig forsikring mod olieudslip

e. ved at indføre fuldstændige sanktioner over for alle russiske olie- og gasselskaber, herunder Gazprom, Gazpromneft, Rosneft, Surgutneftegas, Lukoil, Tatneft, Transneft, Sibur, Zarubezhneft og Novatek

f. ved at indføre fuldstændige sanktioner over for Gazprombank, som tidligere var fritaget for sanktioner for at lette energihandlen

g. ved at indføre fuld beskatning af de vestlige olie- og gasselskaber, der forbliver i Rusland

h. ved at indføre et fuldstændigt forbud mod LNG-import fra Rusland og ethvert teknologisk samarbejde med henblik på at udvikle og støtte LNG-sektoren

i. ved at begrænse adgangen til og den fremtidige udvikling af informations- og kommunikationsteknologi (IKT), herunder et forbud mod vedligeholdelse af cloudtjenester og udvidelse af sanktionerne over for enheder og enkeltpersoner, der finansierer, forsker i, udvikler eller importerer avanceret teknologi til Rusland

j. ved at blokere russisk adgang til vestlige tjenester i oliesektoren

k. ved at sanktionere russiske servicevirksomheder i oliesektoren

l. ved at samarbejde med OPEC+-landene for at forhindre, at den russiske økonomi styrkes af overskud fra olieeksport

m. ved at begrænse eksporten af produkter med dobbelt anvendelse ved at harmonisere definitionerne af, hvilke varer der betragtes som "produkter med dobbelt anvendelse", og ved konsekvent at anvende restriktioner på tværs af jurisdiktioner

n. ved at anvende en strengere licensproces for eksport og øget håndhævelseskapacitet med særlig vægt på produkter, der er omfattet af sanktioner, og som sælges til mellemmænd og lande, der er tæt knyttet til Rusland, og som kan fungere som mellemled for russiske virksomheder

o. ved at udelukke Rusland fra internationale organisationer eller suspendere landets medlemskab af dem, herunder FN's Sikkerhedsråd, Verdenshandelsorganisationen, Verdenstoldorganisationen og Den Internationale Valutafond, og ved at blokere Ruslands deltagelse i sportslige og kulturelle arrangementer

p. ved at indføre sekundære sanktioner over for virksomheder i tredjelande, der leverer produkter med militære formål og produkter med dobbelt anvendelse til Rusland

q. ved straks at standse ethvert rumprogramsamarbejde med Rusland og levering af materialer i forbindelse med dette program

r. ved at indføre fuldstændige sanktioner over for Ruslands 10 største banker: Sberbank, VTB Bank, Gazprombank, Alfa-Bank, Rosselkhozbank (den russiske landbrugsbank), Credit Bank of Moskva, Bank Otkritie, VEB, Promsvyazbank og Sovcombank

s. ved at fastsætte frister for de resterende udenlandske bankers udtræden af det russiske marked, navnlig Raiffeisen, den største vestlige bank, der stadig opererer i Rusland, og ved at true tredjelandsinstitutter med sekundære sanktioner for at lukke smuthuller

t. ved at samarbejde med de centrale virksomheder, der fortsat eksporterer varer til Rusland, og ved at informere offentligheden om deres anvendelse i krigen mod Ukraine for at tilskynde virksomhederne til at overholde deres modeller for virksomhedernes sociale ansvar og gennemføre proaktive foranstaltninger til at standse teknologioverførsler

u. ved at sanktionere tredjepartsformidlere og virksomheder, der anvendes til at omgå den nuværende sanktionsordning;

5. beklager mange vestlige virksomheders beslutning om fortsat at drive forretning med Den Russiske Føderation, hvilket sætter spørgsmålstegn ved deres regeringers vilje til at afkoble sig fra det diktatoriske aggressorregimes økonomi; opfordrer dem, der hidtil har valgt profit frem for virksomhedernes sociale ansvar og almindelige offentlige moral, til at forlade det russiske marked og benytte lejligheden til at deltage i Ukraines genopretnings- og genopbygningsplan, som vil være det største investeringsprojekt i Europa;

6. opfordrer de relevante myndigheder til at efterforske og straffe de mest åbenlyse overtrædelser, såsom Siemens' handlinger i forbindelse med levering af turbiner til det besatte Krim, samt de virksomheder, der deltog i opførelsen af Kertjbroen; understreger, at virksomheder, der overtræder EU's sanktioner, bør afskæres fra alle EU-midler, samarbejde fuldt ud i forbindelse med undersøgelsen og rette op på situationen;

7. opfordrer EU og dets medlemsstater til at arbejde tættere sammen med internationale partnere for at forhindre yderligere omgåelse af sanktioner mod Rusland og overtrædelser af eksportkontrol gennem deres jurisdiktioner; opfordrer endvidere til yderligere koordinering med demokratiske partnere, navnlig G7, og glæder sig over de nylige amerikanske sanktioner, der har til formål at skabe forstyrrelser i Ruslands forsyningskæde for de højest prioriterede produkter;

8. opfordrer medlemsstaterne og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil til at lægge pres på tredjelande, navnlig dem, der stræber efter EU-medlemskab eller tættere forbindelser med EU, for at få dem til at stoppe med at hjælpe Rusland med at omgå EU's sanktioner og lægge pres på deres virksomheder og selskaber for at få dem til at holde op med at samarbejde med Den Russiske Føderation;

9. understreger behovet for, at Belarus afspejler disse restriktive foranstaltninger; bemærker, at Belarus på trods af talrige opfordringer til at gøre dette ikke har afspejlet sanktionerne mod Moskva, udøver uacceptabel vold mod belarusiske borgere, samarbejder med Rusland i aggressionen mod Ukraine og sammen med Rusland bruger migration som våben til politiske formål og gennemfører hybride aktioner rettet mod Den Europæiske Union;

10. gentager sin stærke overbevisning om, at Rusland skal betale regningen for genopbygningen af Ukraine, da gerningsmanden bag aggressionen bør betale for sine krigsforbrydelser og yde erstatning for alle skader; gentager i denne forbindelse sin opfordring til Kommissionen og medlemsstaterne om at stille sig i spidsen for udarbejdelsen af en multilateral mekanisme til overvågning, håndhævelse og udbetaling af russiske krigsskadeserstatninger til Ukraine og muliggøre anvendelsen af midler og aktiver, der er indefrosset som følge af den russiske invasion, til dette formål;

11. pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, De Forenede Nationers generalsekretær, Europarådet, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder, FN's Højkommissariat for Flygtninge, Den Internationale Røde Kors Komité, Den Internationale Straffedomstol, Den Russiske Føderations præsident, regering og parlament og Ukraines præsident, regering og parlament.

 

Seneste opdatering: 8. november 2023
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik