Tairiscint i gcomhair rúin - B9-0194/2024Tairiscint i gcomhair rúin
B9-0194/2024

TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚIN maidir le nuashonrú a dhéanamh ar Rialachán AE maidir le tarluithe san eitlíocht shibhialta a thuairisciú, anailís a dhéanamh orthu agus bearta leantacha a dhéanamh ina leith chun tuairisciú UAP a chur san áireamh

11.3.2024

de bhun Riail 143 de na Rialacha Nós Imeachta

Francisco Guerreiro

B9‑0194/2024

Tairiscint i gcomhair rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le nuashonrú a dhéanamh ar Rialachán AE maidir le tarluithe san eitlíocht shibhialta a thuairisciú, anailís a dhéanamh orthu agus bearta leantacha a dhéanamh ina leith chun tuairisciú UAP a chur san áireamh

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint do Riail 143 dá Rialacha Nós Imeachta,

A. de bhrí go bhfuil feiniméin aimhrialta neamhaitheanta (UAPanna) fós ina n-ábhar stiogmataithe, rud a chuireann bac go minic ar bhailiú agus anailís mhodheolaíoch sonraí ag an bpobal eolaíochta;

B. de bhrí go bhfuil líon suntasach tarluithe UAP, lena n-áirítear go leor amharc pearsanta ó phíolótaí aerlíne agus a bhfoirne, fós gan mhíniú nó gan tuairisciú;

C. de bhrí nach gceadaítear le Rialachán (AE) 376/2014[1] ach do ghairmithe eitlíochta tuairisciú a dhéanamh ar ábhair a bhaineann le sábháilteacht;

D. de bhrí gur mhol reachtóirí dépháirteacha sna Stáit Aontaithe reachtaíocht nua (Bill HR6967, an tAcht um Spás Sábháilte do Mheiriceánaigh) chun píolótaí sibhialta agus pearsanra eitlíochta a thuairiscíonn amharc UAP a chosaint;

1. á mheas gur cheart do AE treoirlínte a mholadh le haghaidh modheolaíocht chomhchoiteann chun amharc ar UAP a thuairisciú agus a anailísiú, rud a d’fhéadfadh bunachar sonraí agus stór comhchuibhithe AE a bheith mar thoradh air agus, ar an gcaoi sin, malartú teicniúil faisnéise idir na Ballstáit a cheadú;

2. á iarraidh ar an gCoimisiún a mholadh go ndéanfaí an reachtaíocht atá ann faoi láthair a thabhairt cothrom le dáta, eadhon Rialachán (AE) 376/2014, chun sásra a áireamh le haghaidh tuairisciú agus anailís sonraí atá comhsheasmhach, trédhearcach agus saor ó stiogma maidir le UAPanna in aerspás an Aontais, lena n-áirítear i gcás nach léir go bhfuil riosca sábháilteachta láithreach ann do na haerárthaí lena mbaineann mar gheall ar tharluithe den sórt sin.

 

An nuashonrú is déanaí: 12 Aibreán 2024
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais