Návrh usnesení - B9-0255/2024Návrh usnesení
B9-0255/2024

NÁVRH USNESENÍ o nedemokratických prezidentských volbách v Rusku a jejich nezákonném rozšíření na okupovaná území

22.4.2024 - (2024/2665(RSP))

předložený na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu

Sergey Lagodinsky, Jordi Solé, Francisco Guerreiro, Reinhard Bütikofer, Jan Ovelgönne
za skupinu Verts/ALE

Viz také společný návrh usnesení RC-B9-0253/2024

Postup : 2024/2665(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B9-0255/2024
Předložené texty :
B9-0255/2024
Rozpravy :
Přijaté texty :

B9‑0255/2024

Usnesení Evropského parlamentu o nedemokratických prezidentských volbách v Rusku a jejich nezákonném rozšíření na okupovaná území

(2024/2665(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na svá předchozí usnesení o Rusku a Ukrajině, zejména ta, která byla přijata po eskalaci války Ruska proti Ukrajině v únoru 2022,

 s ohledem na Chartu OSN,

 s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN ES-11/4 ze dne 12. října 2022 nazvanou „Územní celistvost Ukrajiny: hájení zásad Charty Organizace spojených národů“ a rezoluci Valného shromáždění OSN 68/262 ze dne 27. března 2014 nazvanou „Územní celistvost Ukrajiny“,

 s ohledem na zprávu zvláštní zpravodajky OSN pro situaci v oblasti lidských práv v Ruské federaci Marijany Kacarovové ze dne 15. září 2023 nazvanou „Situace v oblasti lidských práv v Ruské federaci“,

 s ohledem na prozatímní stanovisko Evropské komise pro demokracii prostřednictvím práva (Benátská komise) Rady Evropy ze dne 23. března 2021 k ústavním změnám v Ruské federaci a k postupu jejich přijetí, které Benátská komise přijala na svém 126. plenárním zasedání,

 s ohledem na zprávu Agentury Evropské unie pro základní práva ze dne 11. července 2023 nazvanou „Ochrana ohrožených obránců lidských práv: vstup, pobyt a podpora EU“,

 s ohledem na článek 28 Úmluvy OSN o právním postavení osob bez státní příslušnosti,

 s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že prezidentské volby, které Rusko uspořádalo ve dnech 15. až 17. března 2024, proběhly bez skutečné politické soutěže a ve velmi kontrolovaném prostředí, které bylo navíc zhoršeno protiprávní útočnou válkou Ruska proti Ukrajině, a proto nesplňovaly žádné demokratické standardy; vzhledem k tomu, že Rusko protiprávně uspořádalo hlasování na dočasně okupovaných ukrajinských územích Krymu, Doněcké, Chersonské, Luhanské a Záporožské oblasti, někdy za přítomnosti ozbrojených ruských vojáků;

B. vzhledem k tomu, že ruské orgány nepozvaly Úřad pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR) Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) k pozorování voleb, což je v rozporu se závazky a povinnostmi Ruska jako státu podílejícího se na činnosti OBSE; vzhledem k tomu, že nedávné změny ruských volebních zákonů prakticky znemožnily jakékoli smysluplné monitorování a výrazně omezily úlohu sdělovacích prostředků; vzhledem k tomu, že osoby, které měly možnost volby sledovat, hlásily rozsáhlé porušování volebních zákonů, včetně falšování konečných výsledků a porušování pravidel hlasování;

C. vzhledem k tomu, že autoritářský režim v Rusku již po desetiletí využívá těchto stále podvodnějších a fraškovitějších voleb k tomu, aby vytvořil zdání demokracie a nadále soustřeďoval veškerou moc v rukou Vladimira Putina; vzhledem k tomu, že vláda s podporou loajálních bezpečnostních složek, podřízeného soudnictví, státem kontrolovaného mediálního prostředí, které zajišťuje nepřetržitý příliv propagandy a dezinformací, a zákonodárného sboru složeného z vládnoucí strany a poddajných opozičních stran potlačuje jakýkoli nesouhlas; vzhledem k tomu, že každý prezidentský kandidát s protiválečným postojem byl rychle diskvalifikován;

D. vzhledem k tomu, že zvláštní zpravodaj OSN pro situaci v oblasti lidských práv v Ruské federaci dospěl k závěru, že v Rusku již neexistuje žádný bezpečný prostor pro občanské akce nebo politickou opozici, přičemž současná státní politika kriminalizace jakéhokoli nesouhlasu je vyvrcholením „postupného a plánovaného omezování lidských práv v Rusku v posledních dvou desetiletích“;

E. vzhledem k tomu, že Benátská komise Rady Evropy dospěla v roce 2021 k závěru, že ruské ústavní změny z roku 2020, včetně upuštění od omezení počtu funkčních období pro stávajícího prezidenta, jsou v rozporu s ruskou ústavou i s mezinárodními právními zásadami;

F. vzhledem k tomu, že Putinův režim zdecimoval celou generaci ruské občanské společnosti, demokratické politické opozice a organizací na ochranu lidských práv, včetně Memorialu a Moskevské helsinské skupiny; vzhledem k tomu, že v EU pobývá řada ruských disidentů, zástupců médií a občanské společnosti, kteří byli nuceni opustit Rusko, protože se svou kritikou vlády vystavovali značnému riziku odvetných opatření ze strany státu; vzhledem k tomu, že v období od února 2022 do srpna 2023 bylo za účast na protestech, zejména proti válce, zadrženo téměř 20 000 osob a 663 z nich čelí trestnímu obvinění; vzhledem k tomu, že v současné době je v Rusku vězněno více než 700 lidí jako politických vězňů;

G. vzhledem k tomu, že Alexej Navalnyj, významný představitel demokratické opozice a laureát Sacharovovy ceny za svobodu myšlení za rok 2021, zahynul v sibiřské trestanecké kolonii 16. února 2024, jen několik týdnů před prezidentskými volbami; vzhledem k tomu, že Navalnyj si odpykával neoprávněný, politicky motivovaný trest odnětí svobody; vzhledem k tomu, že plnou odpovědnost za jeho vraždu nese ruský stát a zejména jeho prezident Vladimir Putin;

H. vzhledem k tomu, že mnozí ruští voliči statečně vyjadřovali svůj hněv a nepřátelství vůči Putinovu režimu a frašce, která označována za volby, neboť se objevily různé zprávy o akcích odporu ve volebních místnostech; vzhledem k tomu, že tisíce voličů uposlechly Navalného výzvy, aby hlasovaly v poslední den voleb v pravé poledne jako tichou formu protestu;

I. vzhledem k tomu, že Ruská federace vede od 24. února 2022 nezákonnou, nevyprovokovanou a neodůvodněnou útočnou válku proti Ukrajině; vzhledem k tomu, že tato útočná válka představuje očividné a zjevné porušení Charty OSN a základních zásad mezinárodního práva; vzhledem k tomu, že od začátku totální ruské invaze ruské orgány ještě více omezily práva a osobní svobody, aby potlačily domácí nesouhlasné hlasy;

1. odsuzuje všechna porušení volebních pravidel, jichž se režim Vladimira Putina dopustil během ruských prezidentských voleb ve dnech 15. až 17. března 2024, jakož i předchozí dlouhodobé a záměrné ničení veškerých zbytků demokracie v Rusku; dochází k závěru, že jediným cílem tohoto jednání ruských úřadů bylo vytvořit zdání volební legitimity pro Putina, jeho politiku neúprosných domácích represí a především pro útočnou válku proti Ukrajině;

2. jednoznačně odsuzuje protiprávní „volby“ na územích Ukrajiny, která Rusko dočasně okupuje, konkrétně v Autonomní republice Krym a částech Doněcké, Luhanské, Záporožské a Chersonské oblasti; opakuje, že neuznává konání ani výsledky těchto ruských „voleb“ na okupovaných územích Ukrajiny; zdůrazňuje, že konání voleb na těchto územích představuje jasné porušení ukrajinské svrchovanosti a zřetelné porušení mezinárodního práva, zejména Charty OSN; odsuzuje použití hrozby násilí ze strany ruských úřadů, neboť lidé byli nuceni hlasovat v přítomnosti ozbrojených ruských vojáků; vyzývá k restriktivním opatřením EU vůči osobám, které se podílely na pořádání a provádění nezákonných voleb;

3. oceňuje statečnost tisíců lidí v Rusku, kteří protestovali proti Putinovu režimu, včetně projevů odporu během voleb; vyzývá EU a členské státy, aby zvýšily úsilí o podporu občanské společnosti a demokratické opozice v Rusku i mimo ně;

4. za tímto účelem opakuje svou výzvu k zavedení celounijního vízového režimu pro více vstupů pro obránce lidských práv a politicky pronásledované osoby a dále k využití stávající flexibility k odstranění mezer v právních předpisech, jak navrhla Agentura Evropské unie pro základní práva ve své zprávě z roku 2023 nazvané „Ochrana ohrožených obránců lidských práv: vstup, pobyt a podpora EU“; v této souvislosti zdůrazňuje, že tyto programy mohou být rozšířeny i na opoziční vůdce, aktivisty občanské společnosti a jinak politicky pronásledované osoby;

5. naléhavě vyzývá orgány EU a členské státy, aby se připravily na situaci, kdy Rusko, stejně jako Bělorusko, přestane vydávat cestovní pasy na svých konzulátech, a v takovém případě může být nezbytné, aby EU a všechny její členské státy uznaly faktickou absenci státní příslušnosti a vydávaly cestovní doklady, jak je stanoveno v článku 28 Úmluvy OSN o právním postavení osob bez státní příslušnosti;

6. žádá, aby se pro ruské disidenty pobývající v EU zjednodušily postupy pro registraci organizací a subjektů, otevírání bankovních účtů a provádění dalších administrativních úkonů, aby tak tyto osoby mohly pokračovat ve své práci v exilu;

7. požaduje okamžité a bezpodmínečné propuštění všech politických vězňů, včetně Vladimira Kara-Murzy, Ilji Jašina, Alexeje Gorinova, Dmitrije Ivanova, Ioanna Kurmojarova, Viktorie Petrovové, Marie Ponomarenkové, Alexandry Skočilenkové, Dmitrije Talantova, Jurije Dmitrijeva, Lilie Čanyševové, Ksenie Fadějevové, Ivana Safronova a Olega Orlova;

8. vyzývá Delegaci Evropské unie v Ruské federaci, aby co nejpečlivěji sledovala situaci politických vězňů v Rusku a soudní řízení s nimi a aby v případě možnosti poskytla podporu;

9. vyjadřuje podporu práci zvláštní zpravodajky OSN pro situaci v oblasti lidských práv v Ruské federaci Marijany Kacarovové a vyzývá členské státy k zajištění toho, aby jí Rada OSN pro lidská práva v roce 2024 znovu prodloužila mandát;

10. opětovně zdůrazňuje svou neochvějnou solidaritu s lidem Ukrajiny a podporu její nezávislosti, svrchovanosti a územní celistvosti v rámci jejích mezinárodně uznaných hranic; požaduje, aby Rusko a jeho zástupné síly zastavily veškeré vojenské akce, stáhly všechny vojenské jednotky z celého mezinárodně uznaného území Ukrajiny, ukončily nucené deportace ukrajinských civilistů a propustily všechny zadržované Ukrajince;

11. pověřuje svou předsedkyni, aby předala toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, parlamentům členských států a ruským orgánům.

 

 

Poslední aktualizace: 24. dubna 2024
Právní upozornění - Ochrana soukromí