Förslag till resolution - B9-0259/2024Förslag till resolution
B9-0259/2024

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Rysslands odemokratiska presidentval och dess olagliga utvidgning till de ockuperade territorierna

22.4.2024 - (2024/2665(RSP))

till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen

Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Adam Bielan, Charlie Weimers, Anna Zalewska, Patryk Jaki, Hermann Tertsch, Beata Mazurek, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Andżelika Anna Możdżanowska
för ECR-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B9-0253/2024

Förfarande : 2024/2665(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B9-0259/2024
Ingivna texter :
B9-0259/2024
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

B9‑0259/2024

Europaparlamentets resolution om Rysslands odemokratiska presidentval och dess olagliga utvidgning till de ockuperade territorierna

(2024/2665(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av sina tidigare resolutioner om Ryssland, Aleksej Navalnyj, det civila samhället och människorättsförsvarare i Ryssland,

 med beaktande av den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen),

 med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter,

 med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,

 med beaktande av Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen,

 med beaktande av konventionen om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord,

 med beaktande av FN-stadgan,

 med beaktande av Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och protokollen till denna, särskilt dess artikel 10 om rätten till yttrandefrihet och artikel 11 om rätten till frihet att delta i fredliga sammankomster samt till föreningsfrihet,

 med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Vladimir Putin, en före detta KGB-anställd, som var relativt okänd för allmänheten, installerades i Kreml för 25 år sedan och hade målet att vända Sovjetunionens kollaps. Från allra första början har hans ämbetstid präglats av internt förtryck och externa angrepp, och inget av detta har hanterats på ett adekvat sätt av det internationella samfundet, vilket har lett till många fruktansvärda händelser som kulminerade i det olagliga och oförsvarliga anfallskriget mot Ukraina.

B. Putins regim har orättmätigt försökt att förlänga sin tid vid makten genom att ta bort mandatgränserna för det ryska presidentskapet. Skenfolkomröstningen 2020 kan inte uppfattas som giltig och genomfördes i strid med Ryska federationens lagar och internationella åtaganden. Den förnyade presidentperioden för Vladimir Putin är därför författningsvidrig.

C. Det senaste odemokratiska presidentvalet vittnar om den djupt autokratiska och antidemokratiska karaktären hos Rysslands politiska system och fungerar som täckmantel för Putinregimen så att den ytterligare befästa sin makt i Ryssland och stärka sina fientliga provokationer utomlands.

D. Valet fungerade som en illa dold täckmantel för Putinregimen att främja sin nuvarande politik för att fördjupa förtrycket på hemmaplan och fortsätta sitt olagliga och orättfärdiga krig i Ukraina.

E. Det politiska utrymmet i Ryssland för meningsfull opposition mot Putinregimen har till stor del eliminerats genom programmerade hot, exildrivanden, mord och fängslanden, där olika kandidater förbjöds att ställa upp i valet av Rysslands centrala valkommission, samtidigt som valet i sig kännetecknades av många oegentligheter, omfattande rapporter om förfalskningar, hot mot väljare och nekad rösträtt, valurnor som fyllts med falska valsedlar, förfalskning av valprotokoll i massiv skala, frihetsberövande  av oberoende inhemska valobservatörer, fullständigt undertryckande av mediefriheten och påföljder för utövandet av yttrandefriheten.

F. Oppositionskandidater i detta skenval var företrädare för Ryska federationens kommunistparti (CPRF), Nytt folk och Rysslands liberala demokratiska parti (LDPR), vars oppositionsstatus endast är en fasad eftersom de stöder regimens nuvarande politik. Nikolaj Charitonov, Vladislav Davankov och Leonid Slutskij, som ställde upp i detta skenval, omfattas för närvarande av EU:s och Förenta staternas sanktioner på grund av sitt stöd för kriget i Ukraina och kan inte betraktas som legitima motståndare till Rysslands diktatur.

G. Det politiska förtrycket i Ryssland ligger för närvarande på en av dess högsta nivåer någonsin, även jämfört med sovjetiska tider, och används i hög grad för att tysta alla röster som är kritiska till den nya vågen av Moskvas imperialism och för att hålla internt missnöje borta från kriget i Ukraina. Detta har lett till att en ny lag antagits som gör det möjligt för varje person som kritiserar den ”särskilda militära operationen” i Ukraina att få sin egendom och sina tillgångar förverkade av myndigheterna.

H. Sedan 2022 har Putinregimen genomfört olika restriktiva lagar om valövervakning som hindrar kampanjdeltagare från att utse medlemmar i valkommissionen och hindrar kandidaternas ombud från att observera rösträkningen eller röstningen vid vallokaler, medan anhängare av oppositionspartier rutinmässigt är måltavlor, frihetsberövas och ofta åtalas, till stor del med stöd av den nya lag som antogs i februari 2024 och som tillåter konfiskering av egendom och tillgångar för varje enskild person som kritiserar kriget i Ukraina.

I. Putins ”valseger”, där 87 % av rösterna härrörde från tydligt manipulerade resultat från vallokaler i hela landet, från Adygea till Jamalo-Nenets. I alla dessa gick minst 85 % av rösterna till president Putin, en fullständigt orimlig siffra för ett fritt och rättvist val. Detta visar på det självrådiga och flagranta sätt på vilket Putinregimen missbrukar val för att fortsätta in på sitt 24:e år vid makten.

J. Det system som återinförts i Ryssland sedan 1999, inbegripet de många hindren i Rysslands vallagar, är utformat för att begränsa inflytandet från oppositionspartier och företrädare för regioner som motsätter sig Moskvas hegemoni och politik i statsduman, vilket skadar välbefinnandet och till och med överlevnaden för många nationer som Moskva lagt under sig. Ryska federationen är en enda valkrets och partier måste få 7 % av de totala rösterna för att vara berättigade till representation, vilket leder till att det saknas många partier och rörelser på nationell nivå och gör det möjligt för Putin att upprätthålla en kleptokratisk diktatur som är rotad i ett Moskvacentrerat system.

K. Den mäktigaste oppositionsledaren mot Putins styre, Aleksej Navalnyj, ordförande för partiet Framtidens Ryssland, dog i fängelse under mystiska omständigheter som tydde på mord och mörkläggning från  fängelsemyndigheternas sida den 16 februari 2024, vilket inneburit att all opposition mot Putin i Ryssland faktiskt har eliminerats, undergrävts, utvisats eller delegitimerats.

L. Det finns över 1 000 politiska fångar i Ryska federationen. EU uttrycker sin solidaritet med alla oliktänkande och med det ryska folket, som, trots att deras frihet och liv hotas och trots påtryckningar från Kreml och de ryska myndigheterna, fortsätter att kämpa för frihet, mänskliga rättigheter och demokrati.

M. FN:s särskilda rapportör för mänskliga rättigheter i Ryssland, Mariana Katzarova, uppgav i sin rapport från september 2023 att politisk mobilisering eller avvikande åsikter är praktiskt taget omöjliga i den nuvarande mycket repressiva och korrupta rättsliga ramen.

N. Kontoret för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa bjöds inte in, för första gången sedan 1993, att övervaka det ryska valet i mars 2024 medan många andra ansedda internationella valövervakningspersoner vägrade att delta i legitimeringen av detta skenval.

O. Invånarna i de olagligt ockuperade territorierna Donetsk, Luhansk, Zaporizjzja, Cherson och Krim tvingades rösta i detta skenval med ett givet utfall, ofta under strikt övervakning av beväpnad och maskerad personal, i ett försök att stärka Putinregimens grepp om de olagligt ockuperade territorierna, ge legitimitet till en olaglig ockupation och kartlägga alla som motsätter sig Rysslands fortsatta krigsförbrytelser.

P. De som lever under rysk ockupation har tvingats anta ryskt medborgarskap, och många har tvångsförflyttats till Ryska federationen, medan personer i de olagligt ockuperade territorierna som inte kunde visa upp ett ryskt pass för röstningen förhördes och fick sina hem och tillhörigheter genomsökta av ryska tjänstemän. Valtjänstemännen gick från hus till hus i de ockuperade områdena med beväpnade vakter och tvingade människor att rösta i valet.

Q. Anordnandet av ryska val på de ockuperade territorierna i Ukraina är olagligt och oacceptabelt. Över 55 länder, däribland EU:s medlemsstater och Ukraina, har undertecknat en förklaring om detta.

R. Om detta skenval inte bemöts på ett korrekt och rimligt sätt kan det inspirera till en ytterligare urholkning av den demokratiska utvecklingen i det globala Syd.

S. Putins regim har konsekvent fört ut budskap i de områden i Ryska federationen där nästan tvåhundra etniska och nationella befolkningsgrupper som bor på dess territorium, varav många är ursprungsbefolkningar, som endast kan beskrivas som främlingsfientliga och rasistiska, och har ofta betonat att endast det överlägsna ”storryska” kommer att blomstra i landet med stöd av regeringen.

T. De västliga demokratiernas reaktioner på dessa skenval, mord och andra aggressionshandlingar från Ryska federationens sida har inte varit starka nog för att avskräcka Kreml från att fortsätta med sin fientliga och förtryckande politik och från att åter igen bli en aggressiv totalitär stat.

1. Europaparlamentet fördömer i starkaste ordalag anordnandet av ett sådant uppenbart skenval i Ryssland och de territorier som landet olagligen ockuperar, och uppmanar EU och dess medlemsstater att inte erkänna Vladimir Putin som Ryska federationens president när hans nuvarande mandatperiod löper ut den 7 maj 2024, genom konstaterandet att han inte kommer att ha något rättsligt, politiskt eller moraliskt mandat att ingå ytterligare avtalsförbindelser på Ryska federationens vägnar.

2. Europaparlamentet fördömer i starkaste ordalag mordet på Aleksej Navalnyj. Parlamentet uttrycker sin medkänsla med Navalnyjs familj. Parlamentet efterlyser en internationell utredning av omständigheterna kring hans död, i syfte att ställa de ansvariga till svars. Parlamentet efterlyser en gemensam och internationell reaktion på detta mord.

3. Europaparlamentet är fast övertygat om att alla interna förändringar i Ryska federationen kommer att vara avhängigt av utfallet i kriget i Ukraina. Parlamentet uppmanar därför det internationella samfundet att bidra ännu mer till Ukrainas seger.

4. Europaparlamentet uttrycker sin solidaritet med de ryska personer som protesterade mot detta skenval i Ryssland och utomlands. Parlamentet lovordar särskilt de ryssar och företrädare för andra länder i Ryska federationen som aktivt motsätter sig Vladimir Putins regim och dess invasion av Ukraina genom att ansluta sig till Ukraina i dess rättfärdiga  självförsvarskrig inom formationerna Legionen Rysslands frihet, Ryska frivilligkåren (RVC) och Sibiriska bataljonen.

5. Europaparlamentet är djupt oroat över att utfallet av detta skenval kan användas av regimen för att initiera en allmän mobilisering för att stödja dess olagliga och oförsvarliga krig i Ukraina.

6. Europaparlamentet upprepar sin begäran om att morden på Aleksej Navalnyj och andra medlemmar av regimen ska ställas till svars för sina fortsatta kränkningar av de mänskliga rättigheterna, inbegripet högt uppsatta tjänstemän och medlemmar av säkerhetsstyrkorna och kriminalvårdssektorn, på grundval av 6 000-förteckningen från Aleksej Navalnyjs antikorruptionsstiftelse International. Parlamentet välkomnar Förenta staternas nyligen antagna sanktioner till följd av  Navalnyjs död och uppmanar EU att samordna den demokratiska världens reaktioner.

7. Europaparlamentet uppmanar Ryssland att frige alla de över 1 000 politiska fångarna i Ryska federationen. Parlamentet uttrycker sin solidaritet med alla oliktänkande och det ryska folket, som trots hotet mot sin frihet och sina liv, och påtryckningarna från Kreml och de ryska myndigheterna, fortsätter att kämpa för frihet, mänskliga rättigheter och demokrati, vilket exemplifieras av Vladimir Kara-Murzas modiga och värdiga ställningstagande, för vilket han har blivit svårt förföljd. Parlamentet efterlyser riktade sanktioner mot dem som genomförde det olagliga valet på Ukrainas internationellt erkända territorium i syfte att legitimera en olaglig ockupation.

8. Europaparlamentet anser att alla permanenta förändringar i Ryska federationen kräver avimperialisering, avkolonisering och återfederalisering av staten och ett tydligt brott mot Rysslands imperialistiska förflutna.

9. Europaparlamentet uppmanar med kraft det internationella samfundet att säkerställa ansvarsskyldighet för de brott som regimen fortlöpande begår inte bara på Ryska federationens territorium utan även på Europeiska unionens territorium och i runt om i världen.

10. Europaparlamentet upprepar att EU bör visa full solidaritet med det ryska civila samhället, som har anslutit sig till universella demokratiska värden och förkastat imperialism, och att använda det europeiska sanktionssystemet för kränkningar av de mänskliga rättigheterna för att bestraffa förövare av kränkningar av de mänskliga rättigheterna och deras familjer. Parlamentet uppmuntrar EU att ha ett nära samarbete med internationella partner, däribland G7 och andra likasinnade länder, och att samordna insatserna för att ta itu med kränkningar av och brott mot de mänskliga rättigheterna i Ryssland, bland annat genom kraftfullare riktade sanktioner, diplomatiska påtryckningar och stöd till det civila samhället.

11. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, Radio Free Europe/Radio Liberty, International Memorial and Memorial Human Rights Centre samt de ryska myndigheterna.

Senaste uppdatering: 24 april 2024
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy