Σχέδιο έκθεσης - BECA_PR(2021)693752Σχέδιο έκθεσης
BECA_PR(2021)693752

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με την ενδυνάμωση της Ευρώπης για την καταπολέμηση του καρκίνου - προς μια ολοκληρωμένη και συντονισμένη στρατηγική
(2020/2267(INI))
Ειδική Επιτροπή για την καταπολέμηση του καρκίνου
Εισηγήτρια: Véronique Trillet-Lenoir

4.6.2021

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: