Udtalelse - BUDG_AD(2006)367892Udtalelse
BUDG_AD(2006)367892

UDKAST TIL UDTALELSE
fra Budgetudvalget
til Transport- og Turismeudvalget
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1592/2002 af 15. juli 2002 om fælles regler for civil
luftfart og oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur)
(KOM(2005)0579 – C6-0403/2005 –2005/0228 (COD))
Rådgivende ordfører: Jutta D. Haug

27.9.2006

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: