Γνωμοδότηση - BUDG_AD(2006)367892Γνωμοδότηση
BUDG_AD(2006)367892

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Προϋπολογισμών
προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002, της 15ης Ιουλίου 2002, για κοινούς κανόνες στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας
(COM(2005)0579 – C6-0403/2005 – 2005/0228(COD))
Συντάκτρια γνωμοδότησης: Jutta D. Haug

27.9.2006

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: