Stanovisko - BUDG_AD(2006)367892Stanovisko
BUDG_AD(2006)367892

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre rozpočet
pre Výbor pre dopravu a cestovný ruch
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1592/2002 z 15. júla 2002 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva
(KOM(2005)0579 – C6-0403/2005 – 2005/0228(COD))
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Jutta D. Haug

27.9.2006

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: