Udtalelse - BUDG_AD(2006)371721Udtalelse
BUDG_AD(2006)371721

UDTALELSE
fra Budgetudvalget
til Fiskeriudvalget
om forslag til Rådets forordning om opsigelse af aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og regeringen for Folkerepublikken Angola om fiskeri ud for Angola og om fravigelse af forordning (EF) nr. 2792/1999
(KOM(2005)0677 – C6-0035/2006 – 2005/0262(CNS))
Rådgivende ordfører: Helga Trüpel

27.3.2006

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: