Lausunto - BUDG_AD(2006)371721Lausunto
BUDG_AD(2006)371721

LAUSUNTO
budjettivaliokunnalta
kalatalousvaliokunnalle
ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan talousyhteisön ja Angolan kansantasavallan välisen Angolan rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyn sopimuksen irtisanomisesta ja asetuksesta (EY) N:o 2792/1999 poikkeamisesta
(KOM(2005)0677 – C6-0035/2006 – 2005/0262(CNS))
Valmistelija: Helga Trüpel

27.3.2006

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: