23.6.2006
BUDG_AD(2006)374185
ARVAMUS
Esitaja: eelarvekomisjon
Saaja: tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse ettevõtete, uurimiskeskuste ja ülikoolide Euroopa Aatomienergiaühenduse seitsmenda raamprogrammi (2007–2011) meetmetes osalemise ning uurimistulemuste levitamise eeskirjad
(KOM(2006)0042 – C6-0080/2006 – 2006/0014(CNS))
Arvamuse koostaja: Marilisa Xenogiannakopoulou

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 134kWORD 87k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika