23.6.2006
BUDG_AD(2006)374185
YTTRANDE
från budgetutskottet
till utskottet för industrifrågor, forskning och energi
över förslaget till rådets förordning om regler för företags, forskningscentrums och universitets deltagande i Europeiska atomenergigemenskapens sjunde ramprogram och för spridning av forskningsresultat (2007–2011)
(KOM(2006)0042 – C6-0080/2006 – 2006/0014(CNS))
Föredragande: Marilisa Xenogiannakopoulou

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 139kWORD 88k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy