Udtalelse - BUDG_AD(2007)388540Udtalelse
BUDG_AD(2007)388540

UDTALELSE
fra Budgetudvalget
til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
om forslag til Rådets afgørelse om oprettelse af en europæisk politienhed (EUROPOL)
(KOM(2006)0817 – C6-0055/2007 – 2006/0310(CNS))
Rådgivende ordfører: Jutta Haug

22.5.2007

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: