Γνωμοδότηση - BUDG_AD(2007)388540Γνωμοδότηση
BUDG_AD(2007)388540

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Προϋπολογισμών
προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ)
(COM(2006)0817 – C6-0055/2007 – 2006/0310(CNS))
Συντάκτρια γνωμοδότησης: Jutta Haug

22.5.2007

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: