Nuomonė - BUDG_AD(2007)388540Nuomonė
BUDG_AD(2007)388540

NUOMONĖ
Biudžeto komiteto
pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui
dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, įsteigiančio Europos policijos biurą (EUROPOLĄ)
(COM(2006)0817 – C6-0055/2007 – 2006/0310(CNS)
Nuomonės referentė: Jutta Haug

22.5.2007

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: