Udtalelse - BUDG_AD(2010)438465Udtalelse
BUDG_AD(2010)438465

UDTALELSE
fra Budgetudvalget
til Regionaludviklingsudvalget
om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1083/2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden, for så vidt angår forenkling af visse krav og for så vidt angår visse bestemmelser vedrørende den økonomiske forvaltning
(KOM(2009)0384 - C7-0003/2010 - 2009/0107(COD))
Rådgivende ordfører: Ivars Godmanis

17.3.2010

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: