Udtalelse - BUDG_AD(2010)438465Udtalelse
BUDG_AD(2010)438465

  UDTALELSE
  fra Budgetudvalget
  til Regionaludviklingsudvalget
  om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1083/2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden, for så vidt angår forenkling af visse krav og for så vidt angår visse bestemmelser vedrørende den økonomiske forvaltning
  (KOM(2009)0384 - C7-0003/2010 - 2009/0107(COD))
  Rådgivende ordfører: Ivars Godmanis

  17.3.2010

  Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: