Advies - BUDG_AD(2010)438465Advies
BUDG_AD(2010)438465

ADVIES
van de Begrotingscommissie
aan de Commissie regionale ontwikkeling
over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1083/2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds wat betreft de vereenvoudiging van bepaalde voorschriften en wat betreft sommige bepalingen in verband met het financiële beheer
(COM(2009)0384 - C7-0003/2010 - 2009/0107(COD))
Rapporteur voor advies: Ivars Godmanis

17.3.2010

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: