Stanovisko - BUDG_AD(2010)438465Stanovisko
BUDG_AD(2010)438465

STANOVISKO
Výboru pre rozpočet
pre Výbor pre regionálny rozvoj
k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1083/2006 týkajúce sa všeobecných ustanovení o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, pokiaľ ide o zjednodušenie určitých požiadaviek a o určité ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia
(KOM(2009)0384 - C7-0003/2010 - 2009/0107(COD))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Ivars Godmanis

17.3.2010

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: