MNENJE
Odbora za proračun
za Odbor za regionalni razvoj
o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu glede poenostavitve nekaterih zahtev in glede nekaterih določb, povezanih s finančnim poslovodenjem
(KOM(2009)0384 - C7-0003/2010 - 2009/0107(COD))
Pripravljavec mnenja: Ivars Godmanis

17.3.2010

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: