Udtalelse - BUDG_AD(2011)462818Udtalelse
BUDG_AD(2011)462818

UDTALELSE
fra Budgetudvalget
til Udvalget om Industri, Forskning og Energi
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)
(KOM(2010)0521 - C7-0302/2010 - 2010/0275(COD))
Ordfører for udtalelse: Jutta Haug

15.6.2011

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: