Γνωμοδότηση - BUDG_AD(2011)462818Γνωμοδότηση
BUDG_AD(2011)462818

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Προϋπολογισμών
προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)
(COM(2010)0521 - C7-0302/2010 - 2010/0275(COD))
Συντάκτρια γνωμοδότησης: Jutta Haug

15.6.2011

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: