Atzinums - BUDG_AD(2012)487806Atzinums
BUDG_AD(2012)487806

ATZINUMS
Sniegusi Budžeta komiteja
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Patērētāju tiesību aizsardzības programmu 2014.-2020. gadam
(COM(2011)0707 - C7-0397/2011 - 2011/0340(COD))
Atzinumu sagatavoja: José Manuel Fernandes

4.6.2012

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: