OPINIA
Komisji Budżetowej
dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie programu konsumenckiego (2014-2020)
(COM(2011)0707 - C7-0397/2011 - 2011/0340(COD))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: José Manuel Fernandes

4.6.2012

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: