AVIZ
al Comisiei pentru bugete
destinat Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la un program privind protecția consumatorilor pentru perioada 2014-2020
(COM(2011)0707 - C7-0397/2011 - 2011/0340(COD))
Raportor pentru aviz: José Manuel Fernandes

4.6.2012

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: