Становище - BUDG_AD(2017)597561Становище
BUDG_AD(2017)597561

СТАНОВИЩЕ
на комисията по бюджети
на вниманието на комисията по заетост и социални въпроси
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Агенцията на Европейския съюз за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) и за отмяна на Регламент № 2062/94 на Съвета
(COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD))
Докладчик по становище: Йенс Гайер

10.5.2017

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: