Arvamus - BUDG_AD(2017)597561Arvamus
BUDG_AD(2017)597561

ARVAMUS
Esitaja: eelarvekomisjon
Saaja: tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 2062/94
(COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD))
Arvamuse koostaja: Jens Geier

10.5.2017

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: