Lausunto - BUDG_AD(2017)597561Lausunto
BUDG_AD(2017)597561

LAUSUNTO
budjettivaliokunnalta
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) perustamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2062/94 kumoamisesta
(COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD))
Valmistelija: Jens Geier

10.5.2017

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: