Atzinums - BUDG_AD(2017)597561Atzinums
BUDG_AD(2017)597561

ATZINUMS
Sniegusi Budžeta komiteja
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko dibina Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru (EU-OSHA) un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 2062/94
(COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD))
Atzinuma sagatavotājs: Jens Geier

10.5.2017

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: