OPINIA
Komisji Budżetowej
dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 2062/94
(COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Jens Geier

10.5.2017

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: