AVIZ
al Comisiei pentru bugete
destinat Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2062/94 al Consiliului
(COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD))
Raportor pentru aviz: Jens Geier

10.5.2017

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: