Yttrande - BUDG_AD(2017)597561Yttrande
BUDG_AD(2017)597561

YTTRANDE
från budgetutskottet
till utskottet för sysselsättning och sociala frågor
över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2062/94
(COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD))
Föredragande av yttrande: Jens Geier

10.5.2017

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: