21.3.2017
BUDG_AD(2017)597583
СТАНОВИЩЕ
на комисията по бюджети
на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на [Регламент (ЕС) № 604/2013 за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство] , за идентифициране на незаконно пребиваващ гражданин на трета държава или лице без гражданство и за искане на сравнения с данните в Евродак от правоприлагащите органи на държавите членки и Европол за целите на правоприлагането (преработен текст)
(COM(2016)0272 - C8-0179/2016 - 2016/0132(COD))
Докладчик по становище: Жерар Дьопре

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 729kWORD 139k
Правна информация - Политика за поверителност