21.3.2017
BUDG_AD(2017)597583
ARVAMUS
Esitaja: eelarvekomisjon
Saaja: kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteem [määruse (EL) nr 604/2013 (millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest)] tõhusaks kohaldamiseks ja ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute tuvastamiseks ning mis käsitleb liikmesriikide õiguskaitseasutuste ja Europoli taotlusi sõrmejälgede andmete võrdlemiseks Eurodac-süsteemi andmetega õiguskaitse eesmärgil (uuesti sõnastatud)
(COM(2016)0272 - C8-0179/2016 - 2016/0132(COD))
Arvamuse koostaja: Gérard Deprez

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 523kWORD 134k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika