21.3.2017
BUDG_AD(2017)597583
NUOMONĖ
Biudžeto komiteto
pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl EURODAC sistemos pirštų atspaudams lyginti sukūrimo siekiant veiksmingai taikyti [Reglamentą (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai], siekiant nustatyti neteisėtai esančius trečiųjų šalių piliečius ar asmenis be pilietybės, ir dėl valstybių narių teisėsaugos institucijų bei Europolo teisėsaugos tikslais teikiamų prašymų palyginti duomenis su EURODAC sistemos duomenimis (nauja redakcija)
(COM(2016) 0272 - C8-0179/2016 - 2016/0132(COD))
Nuomonės referentas: Gérard Deprez

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 698kWORD 139k
Teisinė informacija - Privatumo politika