21.3.2017
BUDG_AD(2017)597583
ATZINUMS
Sniegusi Budžeta komiteja
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas Eurodac izveidi, lai efektīvi piemērotu [Regulu (ES) Nr. 604/2013, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm], lai identificētu trešās valsts valstspiederīgo vai bezvalstnieku, kurš uzturas nelikumīgi, un par dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu un Eiropola pieprasījumiem veikt salīdzināšanu ar Eurodac datiem tiesībaizsardzības nolūkos (pārstrādāta redakcija)
(COM(2016)0272 - C8-0179/2016 - 2016/0132(COD))
Atzinuma sagatavotājs: Gérard Deprez

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 692kWORD 136k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika