21.3.2017
BUDG_AD(2017)597583
OPINIA
Komisji Budżetowej
dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania rozporządzenia (UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca na potrzeby identyfikowania nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców oraz w sprawie występowania o porównanie z danymi Eurodac przez organy ścigania państw członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku publicznego (wersja przekształcona)
(COM(2016)0272 - C8-0179/2016 - 2016/0132(COD))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Gérard Deprez

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 705kWORD 137k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności