21.3.2017
BUDG_AD(2017)597583
AVIZ
al Comisiei pentru bugete
destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a [Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid], al identificării unui resortisant al unei țări terțe sau a unui apatrid în situație neregulamentară și privind cererile de comparare cu datele Eurodac prezentate de autoritățile de aplicare a legii din statele membre și de Europol în scopul asigurării respectării aplicării legii (reformare)
(COM(2016)0272 - C8-0179/2016 - 2016/0132(COD))
Raportor pentru aviz: Gérard Deprez

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 707kWORD 143k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate