11.10.2018
BUDG_AD(2018)625567
СТАНОВИЩЕ
на комисията по бюджети
на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ и за определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите
(COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD))
Докладчик по становище: Нилс Турвалдс

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
WORD 166k
Правна информация - Политика за поверителност