11.10.2018
BUDG_AD(2018)625567
ARVAMUS
Esitaja: eelarvekomisjon
Saaja: tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Euroopa horisont“ ning kehtestatakse selle osalemis- ja levitamiseeskirjad
(COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD))
Arvamuse koostaja: Nils Torvalds

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
WORD 162k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika