11.10.2018
BUDG_AD(2018)625567
LAUSUNTO
budjettivaliokunnalta
teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta ”Euroopan horisontti” ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä
(COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD))
Valmistelija: Nils Torvalds

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
WORD 164k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö