11.10.2018
BUDG_AD(2018)625567
NUOMONĖ
Biudžeto komiteto
pateiktas (-a) Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių
(COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD))
Nuomonės referentas: Nils Torvalds

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
WORD 163k
Teisinė informacija - Privatumo politika